خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27620   بروزرسانی: 10-12-1398

Javad Moradlu

جواد مرادلو
تحليل ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني  قوسی با احتساب  نوسانات سطحی مخزن
Nonlinear dynamic analysis of  arch concrete dams   considering surface sloshing
چکيده


در اين مقاله، تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با احتساب تاثيرات اسلاشينگ( نوسانات سطحي آب)مخزن ارائه شده است. در اکثر تحليلهاي پيشين در حل معادله هلمهولتز ( معادله حاكم بر رفتار سيال در تحليل اندركنش ديناميكي سد و مخزن نوسانات سطحي در نظر گرفته نشده و از فرضيات ساده اي در تحليلهاي اندرکنش ديناميکي سد بتني و مخزن استفاده شده است. در اين مقاله تحليل ديناميكي خطي و غيرخطي سد بتني قوسي با احتساب تاثيرات نوسانات سطحي آب مخزن و بدون احتساب آن ارائه شده است. تحليلها با استفاده از نرم افزار ANSYS11 انجام شده است. رفتار غيرخطي در نظر گرفته شده منحصر به درزه هاي قائم سد شده و رفتار مادي بتن سد خطي و الاستيك در نظر گرفته شده است. مدلسازي درزه ها به صورت صريح با المانهاي با ضخامت صفر انجام شده است..از المانهاي درزه گره به گره با قابليت مدلسازي باز و بسته شدن و لغزش درزه ها استفاده شده است. به عنوان مطالعه موردي سد بتني قوسي ماروپوينت انتخاب شده است. در تحليلها اندركنش كامل ديناميكي سد و مخزن با احتساب تراکم پذيري سيال، مرزهاي جاذب انرژي در پي و تکيه گاههاو مرزهاي دور در نظر گرفته شده است. در تحليلها پي صلب فرض شده و از اندركنش سد با پي صرف نظر شده است.نتايج نشان مي دهند که نوسانات سطحي تاثير معني داري در پاسخ ديناميکي سد ماروپوينت نداشته است. از طرف ديگر نتايج تنشها نشانگر تجاوز تنشهاي حاصله از حد تسليم سد و نياز به تحليل رفتار غيرخطي توام مادي و درزه هاي سد مي باشد.