خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16988   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

جبار سیف پناهی شعبانی
بررسی وضعیت موجود آمیخته بازاریابی (8 پی) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
investigating the status of marketing mix ( 8 P ) in Premier League football clubs
چکيده


هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود آمیخته بازاریابی (8 پی) در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی (کیفی - کمی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه مدیران عامل و اعضای کمیته بازریابی 18 باشگاه لیگ برتر فوتبال ایران، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی سراسر کشور و اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بود. روش نمونه گیری در مرحله مصاحبه به صورت نظری (هدفمند) انجام گرفت. در مرحله توزیع پرسشنامه، روش نمونه گیری کل شمار بود و پرسشنامه ها به دو شکل حضوری و الکترونیکی توزیع گردید. در مجموع تعداد 124 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه بوسیله 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال تغییراتی در پرسشنامه، روایی آن مورد تائید قرار گرفت. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایایی برای عناصر محصول 95/0، قیمت 95/0، توزیع 94/0، ترویج 93/0، افراد 90/0، حمایت 92/0، شواهد فیزیکی 94/0 و فرآیند 95/0 بدست آمد. پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری آنها، با استفاده از آزمون آماری تی تک گروهی بوسیله نرم افزاری اس پی اس اس دادهای گردآوری شد تحلیل گردید. با توجه به میانگین عناصر و نتایج آزمون تی تک نمونه ای وضعیت موجود هیچ کدام از عناصر آمیخته بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران در دامنه مطلوب قرار ندارد و تفاوت آنها با نمره 66/3 معنادار می باشد (000/0p=). عدم وضعیت مطلوب آمیخته بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران از نظر میزان توجه به آنها، حاکی از سلیقه ای و نامنظم بودن فعالیت های بازاریابی در باشگاه های فوتبال ایران می باشد.