خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17252   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

جبار سیف پناهی شعبانی، رضا قاسمی
بررسی سهم ورزش و فعالیتهای بدنی در سبد اقتصادی شهروندان شهر اندیمشک
The share of sport and physical activity in economic basket of Andimeshk city citizens
چکيده


هدف از تحقيق حاضر حاضر بررسی بررسی سهم ورزش و فعالیتهای بدنی در سبد اقتصادی شهروندان شهر اندیمشک بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهرستان اندیمشک بود. نمونه آماری تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری از طریق جدول مورگان برآورد گردید. ابزار جمع آوری داده¬ها شامل پرسشنامه محقق ساخته¬اي بود که با توجه به اهداف تحقیق تنظیم شده بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تربیت بدنی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. روایی سازه نیز از طریق تحليل عاملی مورد تایید قرار گرفت که مقدار آن برابر با 81/0 برآورد گردید. پايايي پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر 89/0 محاسبه گرديد. نتایج نشان داد میزان هزینه خانوارها در زمینه ورزش بیسار محدود می باشد. با توجه به اینکه هزینه کردن در فعالیت های ورزشی با سلامتی مردم جامعه رابطه دارد باید زمینه را طوری فراهم کرد تا میزان هزینه های مردم در این زمینه افزایش یابد تا به تبع آن میزان هزینه های درمانی کاهش یابد.