خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

فرشته بگ رضایی جیحون آبادی و غلامرضا مجردی
بررسی تاثیر اخلاق بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی
Effects of ethics on various dimensions of life quality
چکيده


هدف توسعه بهبود کیفیت زندگی افراد است و یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع را نیز وضعیت کیفیت زندگی آنها تشکیل می دهد. کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که حوزه های سلامت جسمانی و روانی، کیفیت محیطی، رفاه مادی و استقلال شخصی را دربر می گیرد و در مجموع تصویری کلی از رفاه مادی و ذهنی فرد در جامعه را فراهم می آورد. شناخت مولفه های تاثیرگذار بر ارتقای کیفیت زندگی، زمینه ساز رضایت از زندگی در افراد و پیشرفت کل جوامع است. برای بررسی وضعیت کیفیت زندگی افراد، می توان به عوامل شخصیتی نظیر روحیات اخلاقی و سلامت روانی توجه نمود که هر دو عامل از اصول اخلاقی تاثیر می پذیرند. نتایج این مطالعه نشان داد که عناصر اخلاقی مطلوب، تاثیر مثبتی بر پیشرفت مادی، سلامت جسمانی و روانی، کیفیت محیط زیستی و استقلال شخصی دارند که همگی از ابعاد کیفیت زندگی می باشند، بنابراین با برخورداری از فضائل نیک اخلاق می توان به سطح بالاتری از کیفیت زندگی دست یافت.