خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17229   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

جبار سیف پناهی شعبانی، شیرکو میرکی
مقایسه مهارت های مدیریتی مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیئت های وررزشی استان کردستان
Comparison of managerial skills between managers of sports and youth departments and Instructive boards in Kurdistan province
چکيده


هدف از انجام این پژوهش مقایسه مهارت¬های مدیریتی مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیئت¬های وررزشی استان کردستان بود. این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان ادارات ورزش و جوانان (22 نفر) و همچنین رئیس هیئت های ورزشی فعال (345 نفر) استان کردستان بود. روش نمونه گیری در مورد مدیران ادارات ورزش، با توجه به محدود بودن آنها به صورت کل شمار و در مورد رئیس های هیئت های ورزشی، تعداد181 نفر با استفاده از جدول مورگان به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه مهارت های مدیریتی افشاری(1390) بود. روايي صوری و محتوايي پرسشنامه توسط متخصصین و پایای آن به وسیله آزمون کرونباخ با ضریب 88/0 مورد تاييد قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی مستقل و فریدمن انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که میزان هر سه مهارت مدیریتی، مدیران و معاونان با رئیس های هیئت های ورزشی تفاوت معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد در بین مدیران و معاونان مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی و در بین رئیس های هیئت های ورزشی مهارت های انسانی، فنی و ادراکی به ترتیب از رتبه اول، دوم و سوم برخوردار هستند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود دوره های آموزشی با هدف ارتقای مهارت های ادراکی مدیران و معاونان و دوره های آموزشی با هدف ارتقای مهارت های فنی برای رئیس های هیئت ها ورزشی استان برگزار شود.