خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16988   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

جبار سیف پناهی شعبانی، بهروز خداکرمیان
بررسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده موفقیت دانش آموزان ورزشکار استان کرمانشاه در مسابقات کشوری
Investigating, Identifying and Ranking of Success Factors of Kermanshah Athlete Students in National Competitions
چکيده


هدف از این تحقیق، بررسی، شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده موفقیت دانش آموزان ورزشکار استان کرمانشاه در مسابقات کشوری بود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام معلمان تربیت استان کرمانشاه است که تعداد آنها برابر با 836 نفر شامل 381 معلم تربیت بدنی مرد و 455 معلم تربیت بدنی زن می باشد. با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان تعداد 265 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند که 144 نفر از آنها مرد و 121 نفر از آنها زن هستند. با توجه به اینکه ابزار استانداردی در این زمینه وجود ندارد، از یک پرسش نامه محقق ساخته شامل 46 سوال در قالب 7 مولفه شامل عوامل مدیریتی، نیروی انسانی، امکاناتی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، قانونی و تکنولوژیکی استفاده است. روایی پرسش نامه توسط ده تن از اساتید صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز طی یک مطالعه راهنما روی 30 نفر از آزمودنی ها و با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 85/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (از جمله فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد در قالب جداول و نمودارها) و استنباطی (آزمون آلفای کرونباخ، کلموگروف اسمیرنوف و فریدمن) با کمک نرم افزار SPSS19در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. یافته های نشان داد که عدم وجود سیستم فراگیر استعدادیابی در ورزش دانش آموزی استان کرمانشاه در بخش عوامل مدیریتی، تعداد ناکافی معلمان تربیت بدنی در مدارس به ویژه مدارس ابتدایی استان کرمانشاه در بخش عوامل نیروی انسانی، عدم وجود مراکز استعدادیابی در آموزش و پرورش استان کرمانشاه در بخش اقتصادی، دستمزد پایین معلمان برای حضور در کلاس های فوق برنامه و تمرینات تیم های ورزشی استان کرمانشاه در بخش عوامل امکاناتی، کم اهمیت دانستن ورزش و سلامتی از سوی نوجوانان در بخش عوامل فرهنگی- اجتماعی، مشکل صغر سنی برخی دانش اموزان ورزشکار در سایر استان ها در بخش عوامل قانونی عدم توانایی استفاده معلمان تربیت بدنی از امکانات جدید آموزشی در بخش تکنولوژیکی به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده موفقیت دانش آموزان ورزشکار استان کرمانشاه در مسابقات کشوری به شمار می روند. همچنین، عوامل مدیریتی به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده موفقیت دانش آموزان ورزشکار استان کرمانشاه در مسابقات کشوری هستند و عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، قانونی، نیروی انسانی، تکنولوژیکی و امکاناتی در رده های بعدی قرار می گیرند.