خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27959   بروزرسانی: 30-02-1398

Abbas Rabiee

عباس ربيعي، مرتضي محمدِی
پخش بار بهينه ي احتمالي مقيد به پايداري گذرا: رهيافت برنامه ريزي تصادفي
Transient stability Constrained Probabilistic Optimal Power Flow in the Electricity Market Environment
چکيده


در اين مقاله به مطالعه و بررسي مسئله پخش بار بهينه¬ي احتمالي مقيد به پايداري گذرا در حضور انرژي باد، در شبکه¬ها¬ي قدرت تجديد ساختاريافته پرداخته‌شده است. توزيع احتمالي بار شبکه، توان در دسترس نيروگاه‌هاي بادي و قيمت تبادل انرژي با شبکه خارجي مجاور از جمله عدم قطعيت¬هاي در نظر گرفته‌شده در اين مقاله است. براي مدل¬سازي عدم قطعيت‌هاي مزبور، از روش سناريو بنيان  در چارچوب برنامه‌ريزي تصادفي  استفاده شده است. به‌منظور اعمال قيد پايداري گذرا در پخش بار بهينه¬ي احتمالي، از شاخص مرکز اينرسي ژنراتورها استفاده شده است. روش ارائه‌شده بر روي شبکه 39 باسه IEEE و در نرم‌افزار GAMS پياده‌سازي شده است. به‌منظور ارزيابي کارايي مدل ارائه‌شده، نتايج حاصل از پخش بار بهينه‌ي احتمالي مقيد به پايداري گذرا با نتايج به‌دست‌آمده از حل مسئله پخش بار بهينه¬ي احتمالي بدون اين قيد مقايسه شده‌اند. همچنين براي يکي از سناريوهاي مهم شبکه از طريق شبيه‌سازي زماني توسط نرم‌افزار DIgSILENT وضعيت پايداري شبکه براي دو حالت مقيد و عدم مقيد به محدوديت پايداري گذرا مقايسه شده است. نتايج عددي نشان مي¬دهند که با افزودن قيد مرکز اينرسي به‌عنوان قيد پايداري گذرا به مدل پخش بار بهينه¬ي احتمالي، بدون اين‌که هزينه¬ي اضافي چنداني تحميل شود، مي¬توان پايداري گذراي شبکه¬ را بهبود داد. همچنين نتايج شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌دهند که نتايج به‌دست‌آمده از رهيافت پخش بار بهينه تصادفي مقيد به پايداري گذرا باعث افزايش شاخص زمان بحراني رفع خطا در سيستم نيز مي¬شوند که اين شاخص معيار مناسبي براي ارزيابي پايداري گذراست.