خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی، غلامحسین زمانی و حبیب احمدی
واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران محصولات کشاورزی نسبت به کارگزاری خصوصی با استفاده از تحلیل مسیر.
Analysis of Factors Influencing Farmers Attitude Toward Private Crop Insurer Using Path Analysis
چکيده


از سال 1381 خدمات بيمه اي صندوق بيمه محصولات كشاورزي از راه كارگزاري خصوصي به بيمه گزاران بخش كشاورزي ارائه شده است. اكنون پس از گذشت 5 سال، بيمه گزاران به خوبي مي توانند فعاليت هاي كارگزاري خصوصي را ارزيابي نمايند. در اين پژوهش از نگرش به عنوان معيار ارزيابي عملكرد كارگزاري خصوصي استفاده شد. هر چه ميزان اين ارزيابي مثبت تر باشد، بيمه گزاران تمايل بيشتري به ادامه وضع موجود دارند و ارزيابي منفي آنها به مفهوم مخالفت با كارگزاري خصوصي است. هم كسب اطلاع از چگونگي قضاوت بيمه گزاران نسبت به كارگزاري خصوصي و هم شناخت همزمان سازه هاي موثر بر قضاوت ارزشي آنان از اهميت فراواني برخوردار است. به همين دليل، اين پژوهش با هدف واكاوي سازه هاي موثر بر نگرش بيمه گزاران نسبت به كارگزاري خصوصي به انجام رسيد. داده هاي اين پژوهش توصيفي با بكارگيري فن پيمايش جمع آوري گرديد و براي انتخاب آزمودني ها، از روش نمونه گيري طبقه اي در حوزه جغرافيايي پژوهش يعني استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه پس از تاييد روايي و پايايي، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهاي مستقيم و غير مستقيم سازه هاي گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحليل مسير سنجيده شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، از ميان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه يعني ميزان برآورده شدن انتظارات بيمه گزاران، ديدگاه آنها نسبت به بيمه و ميزان بهره مندي از امكانات، داراي اثر مستقيم مثبت و معني دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه ديگر شامل سن و سابقه بيمه گزاري به گونه ي غير مستقيم بر نگرش موثر شناخته شد. در پايان بر اساس يافته ها و به منظور ايجاد و حفظ نگرش بهينه نسبت به كارگزاري خصوصي، توصيه هايي به اين ترتيب ارائه گرديد: توجه جدي به موضوع برآوردن انتظارات بيمه گزاران، تاكيد بر انجام فعاليت هاي آموزشي و ترويجي بيمه كشاورزي و استفاده ي بهينه از رسانه هاي ارتباط جمعي، بويژه راديو و تلويزيون.