خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17229   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

جبار سیف پناهی شعبانی، شاهو رضایی
رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی
Relationships between Spiritual Leadership and Quality of Work Life with Psychological Empowerment
چکيده


هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مشتمل بر 84 نفر بود. با توجه به تعداد کم افراد جامعه از روش سرشماری استفاده گردید و پرسشنامه بین همه کارکنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه های رهبری معنوی فرای و همکاران (2005)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون (1998) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها بوسیله ده نفر از اساتید دانشگاهی تأیید شد. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا برای پرسشنامه رهبری معنوی، 94/0، برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، 91/0 و برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی، 92/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش به مدیران سازمان ها، از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان پیشنهاد می‌شود، با ایجاد فضای معنوی توسط رهبری و کیفیت زندگی کاری مطلوب، توانمندی روانشناختی کارکنان را تقویت کنند.