خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17000   بروزرسانی: 20-09-1397

Seifpanahi Shabani Jabar

Jabar Seifpanahi Shabani, Hassan Gharehkhani
The Role of Sport Marketing Mix in Generating Revenue for Football Clubs
نقش آمیخته بازاریابی ورزشی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال
چکيده


مقدمه و هدف: آمیخته بازاریابی جعبه ابزاری است که مدیران برای رسیدن به اهداف خود از آن استفاده می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش آمیخته بازاریابی ورزشی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال بود. روش شناسی: روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) بود و اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه بدست آمده بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های دولتی و کلیه کسانی بود که در فدراسیون و باشگاه های لیگ برتر فوتبال در حیطه بازاریابی فعالیت می کردند. نمونه تحقیق در مرحله کیفی به صورت هدفمند و در مرحله کمی به صورت کل شمار انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنف، تی یک نمونه ای، تی وابسته و فریدمن صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که به غیر از عنصر قیمت، هفت عنصر محصول، توزیع، ترویج، فرآیند، شواهد فیزیکی و حمایت در درآمدزایی باشگاه های فوتبال دارای نقش و اهمیت مثبت می باشند. نتیجه گیری: با توجه به اهیمت و نقش عناصر آمیخته بازاریابی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال، به مدیران باشگاه ها توصیه می شود در برنامه ریزی های بازاریابی خود به انتخاب و ترکیب مناسب عناصر آمیخته بازاریابی اهمیت بدهند.