خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20424   بروزرسانی: 10-04-1399

Publications in Journals

International ISI11.  مهین ذوالفقاری؛ قاسم نباتیان؛ امیر مرتضی عظیم زاده؛ مریم هنرمند؛ پیمان عزیزی
زمین‌شناسی، کانه‌زایی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار مس- روی- سرب پیرقشلاق، شمال-غرب زنجان
فصل نامه علوم زمین (1397) . 
داخلي-ISC10.  ایوب ویسی نیا، محمد ابراهیمی، میرعلی اصغر مختاری، جمشید احمدیان، امیر مرتضی عظیم زاده
کاربرد شیمی کروم‌اسپینل در تحولات پتروژنزی و محیط زمین‌ساختی پریدوتیت‌های مجموعه افیولیتی شمال خاور کامیاران
بلورشناسی و کانی شناسی ایران (1397) . 
International ISI9.  رسول سپهری راد، سعید علیرضایی، امیر مرتضی عظیم زاده
دگرسانی گرمابی در کانسار مگنتیت-آپاتیت گزستان و مقایسه آن با دیگر کانسارهای آهن ناحیه بافق، ایران مرکزی
فصل نامه علوم زمین (1397) . 
International-ISI8.  سجاد مغفوری، محمد رضا حسین زاده، عبدالرحمان رجبی، امیر مرتضی عظیم زاده
تحلیل رخسارهای سنگی و جایگاه چینه ای افق های کانی زائی روی-سرب-باریت با میزبان کربناته -تخریبی در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد
Facies Analysis and Stratighraphy Position of Carbonate-Clastic Hosted Zn-Pb-Ba Mineralization Horizons in the Early Cretaceous Sedimentary Sequence, Southern Yazd Basin
فصل نامه علوم زمین (1395صفحه 15. 
National-ISC7.  اعظم سلطان محمدی، محمد رهگشای، امیر مرتضی عظیم زاده
مطالعه شیمی کانی و انکلوزیون های مذاب در فنوکریست های کلینوپیروکسن و کاربرد آن در تفسیرهای پترولوژیکی و کانه زائی: مطالعه موردی دایک های لامپروفیری درشمال غرب ایران
مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته (1394صفحات 32-43. 
International-ISI6.  Ebner F., Prochaska W., Troby J., Azim Zadeh A. M.
Carbonate hosted sparry magnesite of the Greywacke zone (Austrian/Eastern Alps)
Acta Petrologica Sinica Issue 791 (2004PP. 802-25 DOI: 1. 
International-ISI5.  Amir M. Azimzadeh, Federica Zaccarini, Mohsen Moayyed, Giorgio Garuti, Oskar A.R. Thalhammer, Ibrahim Uysal, Mirsaleh Mirmohammadi
MAGMATIC AND POST-MAGMATIC SIGNIFICANCE OF CHROMITITE AND ASSOCIATED PLATINUM-GROUP MINERALS (PGM) IN THE EASTERN KHOY OPHIOLITIC COMPLEX (NW IRAN)
Ofioliti Vol. 36 Issue 2 (2011PP. 138-127. 
National-ISC4.  مهسا قرباني، محمدرضا حسين¬زاده، محسن مؤيد، اميرمرتضي عظيم¬زاده، نصير عامل
کانه نگاري و شيمي کانه¬ها در عدسي¬هاي سولفيدي – اکسيدي موجود در توده مافيک ميشو (جنوب غرب مرند، آذربایجان شرقی)
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران (1393صفحات 343-356. 
International-ISI3.  Amir M. Azim Zadeh, Fritz Ebner, Shao-Yong Jiang
Mineralogical, geochemical, fluid inclusion and isotope study of Hohentauern/Sunk sparry magnesite deposit (Eastern Alps/Austria): implications for a metasomatic genetic model
Mineralogy and Petrology-Springer (2015PP. 555-575. 
National-ISC2.  علیرضا  روان خواه، محسن  موید، محمد رضا  حسین زاده، امیر مرتضی عظیم زاده، جمشید  حسن زاده، نصیر عامل  
بررسی های سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال شرقی هوراند، شمال غربی ایران)
مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران (1394صفحات 555-568. 
International-ISI1.   Alireza Zarasvandi · Mohsen Rezaei · Johann Raith · David Lentz · Amir-Mortaza Azimzadeh · Hooshang Pourkaseb
Geochemistry and Fluid characteristics of the Dalli porphyry Cu-Au Deposit, Central Iran,
Journal of Asian Earth Sciences (2015PP. 1-24. 


Presentations in Seminars & Congress


International 18.  فاطمه كرمي، حسین کوهستانی، میرعلی اصغر مختاری، امیر مرتضی عظیم زاده
ویژگی¬های زمین¬شناسی و کانه¬زایی کانسار روی- سرب (نقره) حلب، جنوب¬باختر زنجان
 34 - گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
سازمان زمین شناسی کشور, ایران, 3 - 5 اسفند 1394.  
International 17.  Azimzadeh A. M., Ghorbani M., Hosseinzadeh Gh., Moayyed M
Mineralogical investigation of sulfide-oxide mineralization in the Misho mafic-ultramafic complex (NW Iran)
MinPet2013
Graz University of Technology, The Austrian Mineralogical Society, Austria, 19 - 23 September 2013.  
International 16.  Azimzadeh A. M., Soltanmohammadi A., Bakker R. J., Rahgoshay M.
Study of Silicate Melt Inclusions in Lamprophyre Dykes from Salavat Mountain, Azarbaijan Magmatic Plateau, NW IRAN.
22nd meeting of the European Current Research on Fluid Inclusions
Turkey, 5 - 9 June 2013.  
International 15.  Moosavinasab Z., Rajabzadeh M.A., Azimzadeh A.M., Aiglsperger T., Proenza J.A.
Mineral chemistry of chromian spinel in high-Cr podiform chromitites from Sabzevar ophiolite, NE Iran: Implications for parental melt composition and geodynamic setting.
92nd Annual Meeting of the German Mineralogical Society (DMG)
German Mineralogical Society (DMG), Germany, 19 September 2014.  
International 14.  Moosavinasab Z., Rajabzadeh M.A., Azimzadeh A.M., Aiglsperger T., Proenza J.A.
First report on PGM inclusions hosted by chromian spinel from high-Cr podiform chromitites, Sabzevar ophiolite, NE Iran
92nd Annual Meeting of the German Mineralogical Society (DMG)
German Mineralogical Society (DMG), Germany, 19 September 2014.  
National 13.  محسن رضایی،  علیرضا زراسوندی،  امیر مرتضی عظیم زاده، هوشنگ پورکاسب
ازریابی پتروگرافیکی سیالات درگیر در کانسار مس طلای پورفیری دالی با استفاده از آنالیز لیزر اسپکتروسکپی رامان
هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 
دانشگاه تربیت مدرس, تهران-ایران, 3 - 4 دي 1393.  
International 12.  Sajjad Maghfouri, Mohammad Reza Hosseinzadeh, Abdorrahman Rajabi, Amir Mortaza Azimzadeh, Flavien Choulet
Geology and Origin of Mineralization in the Mehdiabad Zn-Pb-Ba (Cu) Deposit, Yazd Block, Central Iran
13th Biennial SGA Meeting
University of Nancy, Nancy-France, 27 - 24 August 2015.  
International 11.  Alireza ESLAMI, Majid GHADERI, Amir M. AZIMZADEH, James E. MUNGALL, Doreen E. AMES, Thomas AIGLSPERGER, Giovanni GRIECO, Irene FANTONE, Joaquín A. PROENZA5, Vysetti BALARAM, Manavalan SATYANARAYANAN
Preliminary in-situ and ex-situ investigations of platinum-group minerals in the Cheshmeh-Bid chromite deposit, Khajeh-Jamali ophiolite, southern Iran
12th International Congress for Applied Mineralogy
Istanbul Technical University, Istanbul-Turkey, 12 - 10 August 2015.  
National 10.  امیر مرتضی عظیم زاده
روش های تجربی در مطالعه سیالات در گیر
Experimental studies in fluid inclusion research
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 - 10 ارديبهشت 1394.  
National 9.  زهرا فریدونی ، امیر مرتضی عظیم زاده ، قاسم نباتیان ، حافظ مرنگی
لیزر رامان اسپکتروسکپی و میکروترمومتری سیالات درگیر در کانی فلوئوریت - معدن روی و سرب انگوران، زنجان
Laser Raman spectroscopy and microtrhermometry of fluid inclusions of fluorite - Anguran zinc-lead ore deposit, Zanjan
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 ارديبهشت 1394.  
National 8.  اعظم سلطان محمدی ،  محمد ر هگَشای، امیز مزتضی عظیم زاده
مطالعه انکلوزین های مذاب در فنوکریست های کلینوپیروکسن و کاربرد آن در تفسیر پتروژنتیکی دایک های لامپروفیری شمال غرب ایران
Mineral chemistry and melt inclusions study of clinopyroxene phenocrysts and its application at petrologic interpretations of lamprophyre dikes in northwest of Iran
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 - 10 ارديبهشت 1394.  
National 7.  حافظ مرنگی ، قاسم نباتیان ، امیرمرتضی عظیم زاده
پتروگرافی و میکروترمومتری سیالات درگیر کانه زائی فلوئوریت معدن انگوران، زنجان
Petrography and microthermometry of fluid inclusions in fluorite mineralization of Anguoran mine, Zanjan
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 - 10 ارديبهشت 1394.  
National 6.  فریبا آسیای صوفیانی، میرعلی اصغر مختاری، حسین کوهستانی، امیر مرتضی عظیم زاده
میکروترمومتری میانبارهای سیال در رگه های کوارتزی مس مولیبدن طلادار - قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی
Fluid inclusion microthermometry of the Cu-Mo-Au-bearing quartz veins at Qarachilar area, NE of Kharvana, Eastern Azarbaijan
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 - 10 ارديبهشت 1394.  
National 5.  رئوف امیرخانی، محمد ابراهیمی، میرعلی اصغر مختاري، امیر مرتضی عظیم زاده
مطالعه سیالات درگیر در کانسار اکسید آهن - آپاتیت همیجان، جنوبغرب بهاباد
Fluid inclusion studies in Homijan Fe oxide-apatite ore deposit, SE Bahabad
اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 9 - 10 ارديبهشت 1394.  
National 4.  زهرا سبزی، میر علی اصغر مختاری، محمد ابراهیمی، امیر مرتضی عظبم زاده 
مطالعه کانی شناسی و سنگ شناسی گنبد اسیدی کوه ایوب انصار، جنوب شرق تکاب 
Mineralogy and petrography of Ayoub –Ansar mountain acidic volcanic domes, SE Takab  
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور, تهران-ایران, 3 - 5 اسفند 1393.  
National 3.    فریبا آسیای صوفیانی، میرعلی اصغرمختاری، حسین کوهستانی، امیرمرتضی عظیم زاده
پتروگرافی و کانی شناسی توده نفوذی میزبان کانی سازی مس- طلا -مولیبدن قره چیلر، شمال خاور خاروانا، آذربایجان شرقی
 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 
3 - 4 دي 1393.  
National 2.  Sharifi Rajabi Parvin, Zabel Hartmut, Marlow Fran, Azimzadeh Amir. M.
Small Angle Neutron Scattering of Opal-like Photonic Crystal
22nd Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
29 - 28 January 2015.  
National 1.  امیرمرتضیعظیم زاده، زهره موسوی نسب، محمد علی رجب زاده
کانه زایی عناصر گروه پلاتین در برخی مجموعه های افیولیتی ایران: افیولیتهای خوی، نیریز و سبزوار
بیست ودومین همايش بلورشناسی و کانی شناسی ايران، دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز, شیراز-ایران بهمن 1393.