خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22719   بروزرسانی: 27-10-1400

einali.jamshid

Publications in Journals

داخلي-ISC63.  حسین فراهانی، جمشید عینالی و مهری جهانسوزی
نقش مقاوم سازی مساکن روستایی در بهبود کیفیّت کالبدی نواحی روستایی (مطالعه ‏ی موردی: دهستان قوچان عتیق)
چشم انداز مطالعات شهری و روستایی دوره 2 شماره 3 (1400صفحات 33-48. 
داخلي-ISC62.  جمشید عینالی، حسین فراهانی، فریبا عباسی و اعظم بیگدلی
واکاوی چالش‌های کالبدی توسعه‌ی گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه‌ موردی؛ روستاهای هدف گردشگری استان زنجان)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره 10 شماره 37 (1400صفحات 153-184. 
داخلي-ISC61.  جمشید عینالی، بهروز محمدی یگانه، حسن قاسملو و اعظم بیگدلی
ارزیابی نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی روستایی، مطالعه موردی: روستاهای واقع در محور ارتباطی زنجان-آببر
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) دوره 12 شماره 1 (1400صفحات 167-183. 
داخلي-ISC60.  بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی و پریسا منبری
تحلیل نقش تنوع معیشتی در تحولات مسکن معیشت محور در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات شهرستان زنجان
چشم انداز مطالعات شهری و روستایی دوره 1 شماره 2 (1399صفحات 35-49. 
داخلي-ISC59.  جمشید عینالی و محمدرضا شفیعی
سنجش میزان آسیب پذیری کشاورزان در برابر خشکسالی ناشی از بحران آب رودخانه زاینده رود (موردمطالعه:مناطق روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه)
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 9 شماره 3 (1399صفحات 159-181. 
داخلي-ISC58.  بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی و پریسا منبری
تحلیل عوامل اثرگذار بر تحولات مسکن معیشت محور در نواحی پیراشهری مورد: سکونتگاه های دهستان معجزات شهرستان زنجان
توسعه فضاهای پیراشهری دوره 2 شماره 1 (1399صفحات 105-126. 
داخلي-ISC57.  حسین فراهانی، جمشید عینالی و معصومه مرادی
اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان مورد: روستای گازرخان در شهرستان قزوین
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 8 شماره 2 (1398صفحات 23-42. 
داخلي-ISC56.  حسین فراهانی، جمشید عینالی و معصومه مرادی
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین)
فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی دوره 6 شماره 3 (1398صفحات 89-102. 
داخلي-ISC55.  محمدعلی الهی چورن، جمشید عینالی و مهدی رمضان زاده لسبوئی
ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از خدمات اقامتی و پذیرایی مجتمع های گردشگری (مطالعه موردی: محور نوشهر-رامسر)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره 15 شماره 2 (1399صفحات 515-528. 
داخلي-ISC54.  محمدعلی الهی چورن، مهدی رمضان زاده لسبویی و جمشید عینالی
برآورد ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و موثر گردشگری (مطالعه موردی: مجتمع ها و پارک های شهرستان نوشهر)
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره 11 شماره 4 (1398) . 
داخلي-ISC53.  عادل بروکی میلان، جمشید عینالی
تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت روستاهای مرزی (مطالعه موردی: روستاهای مرزی دهستان چالدران جنوبی)
علوم و فنون مرزی دوره 19 شماره 5 (1395) . 
داخلي-ISC52.  عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حمداله سجاسی قیداری و جمشید عینالی
نگرشي نوين به مديريت روستايي: با تاكيد بر نهاد‌هاي تاثير‌گذار
فصلنامه روستا و توسعه دوره 10 شماره 2 (1386صفحات 1-30. 
داخلي-ISC51.  مهدی پورطاهری، جمشید عینالی و عبدالرضارکن الدین افتخاری
نقش ظرفيت‌ سازي در كاهش اثرات مخاطرات طبيعي (زلزله) در مناطق روستايي با تاکید بر روش‌های کمی. مطالعه موردي: مناطق زلزله زده شهرستان خدابنده
پژوهشهای جغرافیای انسانی دوره 43 شماره 77 (1389صفحات 23-39. 
داخلي-ISC50.  عبدالرضا رکن الدین افتخاری، جمشید عینالی و حمداله سجاسی قیداری
ارزيابي اثرات اعتبارات خرد بانكي در توسعه كشاورزي از طريق ايجاد تعاوني‌هاي خودجوش، مطالعه موردي: روستاهاي حوزه آبريز رودخانه خرارود (شهرستان خدابنده)
فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه دوره 14 شماره 4 (1385صفحات 45-76. 
داخلي-ISC49.  مهدی طاهرخانی و جمشید عینالی
 ارزيابي عملكرد مجتمع‌هاي خدمات بهزيستي در توسعه پايدار و رفاه روستائيان، مطالعه موردي: روستاهاي سجاس، گرماب و كرسف  (شهرستان خدابنده – استان زنجان)
مدرس علوم انسانی دوره 9 شماره 4 (1384صفحات 101-116. 
داخلي-ISC48.  جمشید عینالی و احمد رومیانی
ارزيابي توزيع سرمايه اجتماعي در محلات شهري. مطالعه موردی: شهر زنجان
مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره 1 شماره 4 (1392صفحات 119-136. 
داخلي-ISC47.  جمشید عینالی، مهدی چراغی، فریبا عباسی
تحلیل اثرات گردشگری خانه های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)
مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره 14 شماره 4 (1398صفحات 1149-1165. 
داخلي-ISC46.  بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، مهدی چراغی، زهرا اسکندری شهرکی
بررسی کیفیت زندگی و مولفه های آسیب پذیری زنان سالمند در نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان زنجان
نشریه سالمندشناسی دوره 3 شماره 4 (1398صفحات 67-77. 
International ISI45.  Ghorbanzadeh, O., Valizadeh Kamran, K., Blaschke, T., Aryal, J., Naboureh, A., Einali, J. and Bian, J.
Spatial prediction of wildfire susceptibility using field survey gps data and machine learning approaches
Fire Vol. 2 Issue 3 (2019) . 
داخلي-ISC44.  Jamshid Einali; Behrooz Mohammadi Yeganeh; Hassan Ghasemlou
The Role of Creative Tourism in Sustainable Development of Rural Areas (Case Study: Historic-Cultural Villages in North-West of Iran)
Journal of Research and Rural Planning Vol. 8 Issue 2 (2019PP. 19-39. 
داخلي-ISC43.  جمشید عینالی، بهروز محمدی یگانه و زهرا محمدی
ازریابی شیوه های بازسازی سکونتگاههای روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی روستایی، مطالعه موردی: دهستان دستجرده- شهرستان طارم
مطالعات برنامه­ ریزی سکونتگاه­های انسانی دوره 14 شماره 2 (1398صفحات 359-376. 
داخلي-ISC42.  احمد رومیانی، جمشید عینالی، اکبر اصغری زمانی
 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت روابط شهر و روستا (مطالعه موردی شهر زنجان و پیرامون)
فصلنامه ساختار و کارکرد شهری دوره 5 شماره 17 (1397صفحات 47-68. 
داخلي-ISC41.   محمدرضا سلیمی سبحان، جمشید عینالی، فرهاد جوان و معصومه هاشمی
مکان یابی سکونتگاه های روستایی جدید با ملاحظات پدافند غیرعامل (موردمطالعه: شهرستان قروه)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی دوره 6 شماره 23 (1397صفحات 135-158. 
داخلي-ISC40.  جمشید عینالی، احمد رومیانی و زهرا اسکندری شهرکی
تحليل اثر­گذاري جاذبه­ هاي گردشگري استان لرستان و اولويت­ بندي آنها در راستاي سرمايه ­گذاري و توسعه منطقه ­اي
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره 6 شماره 23 (1395صفحات 59-74. 
داخلي-ISC39.  جمشید عینالی، علیرضا رابط و ثریا رفیعی
نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنین، مطالعه موردی: دهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده
آمایش جغرافیایی دوره 5 شماره 17 (1394صفحات 83-98. 
داخلي-ISC38.  جمشید عینالی و احمد رومیانی
نقش سرمایه‌گذاری های مالی در توسعه روستایی با تاکید بر گردشگری خانه‌های دوم مورد: شهرستان بوئین زهرا
اقتصاد فضا و توسعه دوره 3 شماره 7 (1393صفحات 75-91. 
داخلي-ISC37.  عبدالرضا رکن الدین افتخاری و جمشید عینالی
ارزيابي نقش اعتبارات خرد بانك كشاورزي در توسعه اقتصادي روستايي: مطالعه موردي روستاهاي حوزه آبريز رودخانه خرارود (شهرستان خدابنده)
پژوهشنامه بازرگاني دوره 34 (1384صفحات 179-202. 
International36.  M Feyzolahpour, J Einali, H Gasemlu
Investigating the geotouristic risks of spa springs with emphasis on natural and human dangers in the study area between Sarein and Ardebil in the northwest of Iran
AUC Geographica Vol. 54 (2019PP. 194-206 DOI:  https://doi.org/10.14712/23361980.2019.  [Abstract ]
International ISI35.  J Einali, BM Yeganeh, M Cheraghi, M Feyzolahpour 
Evaluating the effects of reconstruction of the damaged villages in the 2002 earthquake in Avaj, Iran
International Journal of Disaster Risk Reduction Vol. 43 (2020)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101.  [Abstract ]
International ISC34.   جمشید عینالی، حسین فراهانی، مهدی چراغی و فریبا عباسی
 ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان)
Assessing the Rural Tourism Role in the Sustainable Development of Local Communities (Case Study: Tourism Destination Villages - Zanjan Province)
گردشگری و توسعه دوره 7 شماره 2 (1397صفحات 171-193. 
داخلي-ISC33.  اعظم بیگدلی، جمشيد عينالی، علیرضا رابط و فریبا عباسی
ارزیابی اثرات گردشگري خانه‌هاي دوم بر روی كيفيت زندگي ساکنین دائمی (مطالعه موردی: دهستان سعیدآباد- شهرستان ایجرود)
مطالعات برنامه­ریزی سکونتگاه­های انسانی دوره 13 شماره 42 (1397صفحات 199-216. 
داخلي-ISC32.  جمشید عینالی، نسرین کاظمی، مهدی چراغی و علیرضا رابط
تحلیلی بر آگاهی و عملکرد زیستی کشاورزان در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)
، علوم و تکنولوژی محيط زيست دوره 18 شماره 3 (1395صفحات 519-534. 
داخلي-ISC31.  جمشید عینالی،  بهروز محمدی یگانه و محمدطیب خالدی نیا
ارزیابی بهسازی مسکن در تحولات کارکرد اقتصادی مساکن روستایی مورد: دهستان شمشیر در شهرستان پاوه
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 4 شماره 4 (1394صفحات 194-209. 
National30.   جمشيد عينالی، احمد رومیانی و آسیه اسماعیلی
شناسایی و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای توسعه منطقه ای با استفاده از مدل تاپسيس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان
Identification and prioritization of tourist attractions in the direction of regional expansion (Case study: Province Kurdistan)
صلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره 10.22048/r شماره 195 (1396صفحات 212-15.  [Abstract  ]
National-ISC29.   علی اکبر عنابستانی، جمشید عینالی و احمد رومیانی
ارزيابي میزان رضایت گردشگران نسبت به توسعه گردشگري روستایی، مطالعه موردي: دهستان حصار وليعصر- شهرستان بوئين زهرا
Assessment of Tourism Satisfaction with Rural Tourism Development, A Case Study: Hesar Valiasr Village - Boine Zahra Town
اقتصاد فضا و توسعه روستايي دوره 10.18869/a شماره 155 (1396صفحات 172-15.  [Abstract ]
National-ISC28.  جمشید عینالی، احمد رومیانی و سمیه صانعی
سرمايه گذاري بخش خصوصي راهبردي براي مبارزه با فقر روستايي، مطالعه موردي: دهستان صائين قلعه- شهرستان ابهر
Investment of private sector is a strategy for fighting against rural poverty Case Study: Saien Ghale Village - Abhar city
جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای دوره 10.22111/g شماره 113 (1396صفحات 126-15.  [Abstract  ]
National-ISC27.  جمشید عینالی، مهدی چراغی وعادل بروکی میلان
نقش راه در توسعۀ مناطق روستایی با تأکید بر تنوع فعالیت های اقتصادی (مطالعۀ موردی: دهستان چورزق در شهرستان طارم)
The role of road in the development of rural areas, with emphasis on diversification of economic activities
پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره  10.22067/ شماره 19 (1396صفحات 33-15.  [Abstract ]
National-ISC26.  جمشيد عينالی، خدیجه بوزرجمهری، معصومه نظری شیخی، اکبر دهبانژاد و احمد رومیانی
تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستائیان (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر)
On the Analysis of the Role of Public Spaces in Improving the Vitality of Villagers (Case Study: Aleshtar County's Villages)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 619 (1396صفحات 639-15.  [Abstract ]
National-ISC25.  جمشید عینالی و سمیرا سهرابی وفا
ارزيابي نقش اعتبارات خرد گروهي در توسعة كشاورزي با تاكيد بر يكپارچه‌سازي اراضي، مطالعة موردی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده
The role of group’s microcredit in agricultural development emphasizing on the Land Consolidation, (Case Study: Khrarood district, Khodabandeh township)
آمایش جغرافیایی فضا شماره 199 (1395صفحات 210-15. 
National-ISC24.  احمد رومیانی، جمشید عینالی، مرضیه هادی پور و محمد حجی پور
برآورد و سنجش رابطه اثرگذاری گردشگری با کاهش فقر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای چنگوره و اسماعیل آباد- شهرستان آوج
Estimate and measure the impact of tourism to poverty reduction in rural areas, Case Study: Changoreh and Esmaeilabad villages- Avaj Township
فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری شماره 81 (1395صفحات 98-15. 
National-ISC23.  بهروز محمدی یگانه، جمشید عینالی، اعظم بیگدلی
نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر گردشگری (مورد: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان آوج)
The role of entrepreneurship in rural development with emphasis on tourism (Case Study: Hesare Valiasr County)
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای شماره 193 (1395صفحات 204-15. 
National-ISC22.  جمشید عینالی، احمد رومیانی و زهرا اسکندری شهرکی
تحلیل اثرگذاری جاذبه های گردشگری استان لرستان و اولویت بندی آنها در راستای سرمایه گذاری و توسعه منطقه ای
Analysis of the impact of tourist attractions the Lorestan Province and prioritize them in order to investment and Regional Development
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای شماره 59 (1395صفحات 73-15. 
National-ISC21.  جمشید عینالی، علیرضا رابط و ثریا رفیعی
ارزيابي نقش اعتبارات نوسازي مسكن روستايي در بهبود كيفيت زندگي ساكنان. مطالعه موردي: دهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده
مجله آمایش جغرافیایی فضا شماره 83 (1394صفحات 97-15. 
National-ISC20.  احمد رومیانی، جمشید عینالی و حیدر صالحی میشانی.
نقش مديريت در توسعه جوامع روستايي جهت مقابله با مخاطرات زلزله  مطالعه موردي: دهستان زاغه- شهرستان خرم آباد
پژوهش و برنامه ریزی روستایی شماره 93 (1393صفحات 106-15. 
National-ISC19.  21- جمشید عینالی  ، دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صص. 396-375
ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در يكپارچه‌سازي اراضي كشاورزي، مطالعه موردي: دهستان حصار وليعصر- شهرستان آوج
پژوهش های روستایی دانشگاه تهران شماره 375 (1393صفحات 396-15. 
National-ISC18.  جمشید عینالی و احمد رومیانی
تحليلي بر اثرات گردشگري خانه‌هاي دوم در مناطق روستايي. مطالعه موردي: دهستان حصار وليعصر- شهرستان بوئين‌زهرا
An Analysis of the impact of second homes tourism in rural area, Case study: Hesar e Valiasr County- BueinZahra Township
فصلنامه فضای جغرافیایی شماره 115 (1394صفحات 136-15. 
National-ISC17.  مجتبی قدیری معصوم، جمشید عینالی، فرشاد سوری و مهدی چراغی
نقش توانمندی شغلی زنان در توسعه اقتصادی نواحی روستایی(مطالعه موردی: بخش کونانی شهرستان کوهدشت)
Evaluation of women’s work Empowerment and its role in economic development in rural areas (Case study: Kounani Dehestan of Kouhdasht County)
پژوهش و برنامه ریزی روستایی شماره 17 (1393صفحات 25-15. 
National-ISC16.  جمشید عینالی
تحليلي بر عوامل موثر در آسيب‌پذيري مسكن روستايي در برابر سانحه زلزله. مطالعه موردي دهستان سجاسرود- خدابنده (استان زنجان)
فضای جغرافیایی (1393صفحه 15. 
National-ISC15.  جمشید عینالی، غلامحسن جعفری و اسماعیل تبیره
ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان اورامان تخت- شهرستان سروآباد)
برنامه ريزي و توسعه گردشگري شماره 192 (1393صفحات 212-15. 
National-ISC14.  جمشید عینالی، مهدی چراغی و احمد رومیانی
ارزيابي نقش اعتبارات مسكن در كاهش آسيب‌پذيري كالبدي سكونتگاه‌هاي روستايي، مطالعه موردي دهستان بزينه‌رود - خدابنده (استان زنجان)
مسکن و محیط روستا شماره 77 (1393صفحات 90-15. 
National-ISC13.  جمشید عینالی و احمد رومیانی
ارزيابي نقش سرمايه‌ گذاري فردي با منشاء شهري در توسعه گردشگري خانه‌هاي دوم در مناطق روستايي، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان بوئین زهرا
اقتصاد فضا و توسعه روستایی شماره 75 (1393صفحات 91-15. 
National-ISC12.  جمشید عینالی، حسین فراهانی و نسرین جعفری
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در كاهش اثرات سانحه زلزله در دهستان سجاسرود- شهرستان خدابنده، نشریه
Evaluation of the Role of Social Capital in Reduction of Earthquake Disaster consequences in Sojasrood County- Khodabande Township
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 93 (1393صفحات 115-15. 
National-ISC11.  جمشید عینالی
ارزيابي نقش گردشگري خانه‌هاي دوم در تنوع بخشي به اقتصاد روستايي، مطالعه موردي: دهستان حصار وليعصر- شهرستان آوج
The assessment of the role of second homes tourism in rural economic diversification, Case study: Hesar-e- Valiasr County (Avaj Township- Qazvin Province)
فصلنامه پژوهشهاي روستايي مشهد شماره 97 (1393صفحات 107-15. 
National-ISC10.  حسین فراهانی، جمشید عینالی و حمید قاسمی ویری؛
نقش توسعه ظرفيتی در مديريت کاهش خطر زلزله در مناطق روستايی مطالعه موردی: شهرستان ابهر، دهستان سنبل آباد
The role of capacity development in the management of earthquake risk reduction in rural areas, Case of study: village of Sombol Abad, Abhar town
سکن و محیط روستا شماره 63 (1393صفحات 74-15. 
National-ISC9.  جمشید عینالی
نقش يكپارچه‌سازي اراضي در بهبود زمينه‌هاي كارآفريني كشاورزي در شهرستان خدابنده (مورد: روستاهاي حوزه خدمات كشاورزي نورآباد)
The role of Land Consolidation in Improvement of Agricultural Entrepreneurship contexts in Khodabande Township (Case Study: Villages of Nourabad Agricultural Services Area)
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای شماره 61 (1393صفحات 74-15. 
National-ISC8.  جمشید عینالی، حسین فراهانی و احمد رومیانی
ارزیابی نقش سرمایه­ های اجتماعی در توسعه گردشگري روستایی با تاکید بر خانه های دوم، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان بوئین زهرا
The Role of Social Capital in Rural Tourism Development with Emphasis Second Home, Case Study; Hesar Valiasr County, Boeinzahra Township   
برنامه ريزي و توسعه گردشگري شماره 52 (1392صفحات 74-15. 
National7.  جمشيد عينالي، احمد رومياني و محمدكاظم جمشيدي
اولويت‌بندي مناطق نمونه گردشگري استان زنجان در راستاي توسعه منطقه‌اي
Prioritizing the tourist attractions in Zanjan province with using Topsis model
دو فصلنامه انديشه جغرافيايي شماره 91 (1387صفحات 110-15.  [Abstract  ]
National6.  جمشيد عينالي و احمد رومياني
بررسی اثرات زيست محيطي گردشگري خانه¬هاي دوم از ديدگاه جامعه محلي، مطالعه موردي: دهستان حصار وليعصر- شهرستان آوج
Review of the Environmental Impacts of Second Homes Tourism in Rural Development from the Perspective of the Local Residents, Case Study: Hesar Vali’e- ASR County– Avaj Township
دو فصلنامه انديشه جغرافيايي شماره 125 (1389صفحات 144-15.  [Abstract  ]
National5.  جمشيد عينالي و نسرين جعفري
مدیریت سانحه زلزله در مناطق روستایی با تاکید بر مشارکت روستاییان، مطالعه موردی: دهستان خرارود- شهرستان خدابنده
Earthquake Disaster Management in Rural Areas with Emphasis on the Residents Participation. Case Study: Khararod County- Khodabandeh Township
دو فصلنامه انديشه جغرافيايي شماره 53 (1388صفحات 73-15.  [Abstract  ]
National-ISC4.  بهروز محمدي يگانه، جمشيد عينالي، مهدي چراغي و فرزانه فريحي
تحلیلی بر موانع اقتصادی- اجتماعی مشارکت روستائیان در فرایند مدیریت روستایی، مطالعه موردی: دهستان لیشتر، شهرستان گچساران
Economic analysis of barriers - social participation of rural in the management process, Case Study: county lishter, Gachsaran  county
فصلنامه علمي- پژوهشي فرآيند مديريت و توسعه شماره 83 (1392صفحات 109-124.  [Abstract  ]
National-ISC3.  جمشيد عينالي، حسين فراهاني و سميرا سهرابي وفا
ارزيابي نقش یکپارچه‌سازی اراضي کشاورزی در بهبود كارآيي عوامل تولید در بهره‌برداري‌هاي آبي؛ مطالعه موردی: دهستان خرارود- شهرستان خدابنده
Evaluton of the Role of Agricultural land Consolidation in improving the efficiency of Produtoin Factors in Irrigated exploitations; Case Study: Khararoud County- Khodabandeh Township
اقتصاد فضا و توسعه روستايي (1392صفحه 15.  [Abstract  ]
National-ISC2.  حسين فراهاني، جمشيد عينالي، سميه عبدلي
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی؛ دهستان مشهد میقان شهرستان اراک
Evaluation of the Role of Social Capital in Rural area development Case study: Mashhad Maighan County in Arak township
نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي دوره 27 (1392صفحات 27-50.  [Abstract  ]
National-ISC1.  محسن آقاياري هير، سيد علي علوي و جمشيد عينالي
بهبود توزيع فضا- مكاني فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران با استفاده از GIS
An Improvement in The Spatial Distribution of Chain Stores in Tehran; Using GIS
مدرس علوم انساني- برنامه ريزي و آمايش فضا شماره 1 (1390صفحات 20-15. 


Presentations in Seminars & Congress


International 8. جمشید عینالی، مهدی چراغی، عادل بروکی میلان
نقش حمل ونقل در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر گردشگری، دهستان چورزق، شهرستان طارم

دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده


ایران  1394.    
National 7.  جمشيد عينالي، احمد رومياني و سميرا سهرابي وفا
كارآفريني راهبردي براي تحقق كشاورزي و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي. مطالعه موردي: شهرستان كوهدشت- بخش رومشكان
Entreperenurial as a Strategy for Achiving Sustainable Development of Agriculture and its Impact on Rural Areas. Case Study: Kohdasht Township- Romeshgan District
نخستين همايش علمي- تخصصي توسعه روستايي و كشاورزي با تاكيد بر توليد ملي
دانشگاه پيام نور, پيرانشهر-ايران, 24 اسفند 1391.  
National 6.  جمشيد عينالي، مانيا ابراهيم زاده و ابراهيم صادقي
Analysis of the role of entrepreneurship and its impact on sustainable rural development
ارزيابي راهبردهاي توسعه اكوتوريسم در مناطق روستايي. مطالعه موردي: روستاي داماش گيلان
اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين
دانشگاه آزاد اسلامي, همدان-ايران, 17 اسفند 1391.  
International 5.  جمشید عینالی، حسن عباسی و محمد ولائی
کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخشهای اقتصادی به منظور توسعه روستایی. مطالعه موردی: دهستان های شهرستان طارم علیا
Application of hierarchial analysis in specifying priority of economic ports in the rural development direction. Case study: Tarom Township.
پنجمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام
دانشگاه تبريز, تبريز-جمهوري اسلامي ايران, 18 - 19 مهر 1390.  [Abstract ]
National 4.  جمشید عینالی، اکبر حسین زاده، قمرعباسی و محمد کاظم جمشیدی
نقش سرمایه گذاری  داخلی و خارجی بر رشد بهره وری اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی
The role of foreign and domestic investment on growth and productivity of Iranian economic with emphasis on the agricultural sector.
همايش ملي مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي
دانشگاه زنجان, زنجان-جمهوري اسلامي ايران, 10 آبان 1390.  [Abstract ]
National 3.  جمشيد عينالي و احمد رومياني
ارزيابي نقش سرمایه‌گذاری خانوادگي با منشاء شهري در توسعه روستايي با تاکید بر بخش كشاورزي. مطالعه موردی: روستاي كامشكان (دهستان حصار ولیعصر- شهرستان بوئین‌زهرا)
The role of urban- based family investments in rural development with emphasis on agricultural sector. Case Study: Kameshkan village (Hesar –e- Valiasr County – BuinZahra Township)
همايش ملي مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي
دانشگاه زنجان, زنجان-جمهوري اسلامي ايران, 10 آبان 1390.  [Abstract ]
National 2.  جمشيد عينالي و سميرا سهرابي وفا
کارآفرینی کشاورزی از طريق يكپارچه‌سازي اراضي با محوريت تامين آب. مطالعه موردی روستاي زرين‌گل- دهستان خرارود (شهرستان خدابنده)
Agricultural Land Consolidation based entrepreneurship by providing Water Supluy. Case Study: Zarrngul Village- Khrarod County (Khodabandeh Township)
همايش ملي مديريت سرمايه و استعدادهاي كشاورزي
دانشگاه زنجان, زنجان-جمهوري اسلامي ايران, 10 آبان 1390.  [Abstract ]
National 1.  جمشيد عينالي و سميه عبدلي
كويرميقان ( موقعيت، پتانسيل ها، چالش ها )
Mayghan Desert (Situation, Potential, Challenges)
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك, اراك-جمهوري اسلامي ايران, 25 - 26 شهريور 1390.   [Abstract