خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16863   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini

Publications in Journals

National-ISC6.  Abbas Hosseini
Iconography of Three Icon in Muharram Rituals, The Lion, the Cypress and the peacock
Kimiya-ye-Honar (2016)  DOI: 1. 
National5.  Abbas Hosseini
Cataloguing the Children and Folklore’ Story According to Haj Musa’s List
Farhang-o-Mardom Quarterly (2012)  DOI: 1. 
National4.  Abbas Hosseini
Mir Seyed Ali, Narrator of Public Life
Art Quarterly (2009)  DOI: 1. 
National3.  Abbas Hosseini
“Bache-khavni", The First Illustrated Children and Folklore Books, Iran Golestan Honar Quarterly, No.15, Spring 2009 Tehran, Iran.
Golestan Honar (2009)  DOI: 1. 
National-ISC2.  عباس حسینی
انتساب نگاره های دیوان امیر علی شیر نوایی به شیخ زاده موجود در کتابخانه ملی فرانسه
The Ascription of Illustrations of Amir Ali Shir Nava'i 's Divan at Bibliotheque Nationale de Paris to Shaykhzadeh
کیمیای هنر شماره 83 (1390صفحات 100-15. 
National-ISC1.  Abbs Hosseini
The Ascription of Illustrations of Amir Ali Shir Nava'i 's Divan at Bibliotheque Nationale de Paris to Shaykhzadeh
Kimiya-ye Honar (2012PP. 83-100 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


International 6.  Abbas Hosseini
Illustrated Manuscripts Of Amir Ali shir Nava'i's Collected Poems
International Conference of Thoughts, Achievemnets and Contributions of Amir Ali Shir Nava'is Collected Poem
University of Ferdowsi of Mashhad, Mashhad-Iran, 7 - 9 February 2015.    
International 5.  عباس حسینی
نسخه شناسی آثار مصور امیر علی شیر نوایی
Illustrated Manuscripts of Amir Ali shir Nava'i's Collected Poems
همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی
دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد-ایران, 18 - 20 بهمن 1393.    
International 4.  Abbas Hosseini
نقش هنرمندان مکتب صفوی در شکل گیری مکتب نگارگری گورکانی هند (بررسی موردی یک نمونه از آثار مکتب گورکانی هند: حمزه نامه)
اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و هند
مجمع ذخائر اسلامی وموسسه تاریخ علم و فرهنگ, قم-ایران - 4 مهر 1392.  
International 3.  Abbas Hosseini
Iconography of Three Icons in Muharram Rituals; The Lion, The Peacock and The Cypress
The 4th World Congress of Middle East Studies
Middle East technical university, Ankara-Turkey, 18 - 22 August 2014.    
International 2.  Abbas Hosseini
Shahnshahnama: A Case Study of Persian Painting in Qajar Era
The 14th Conference of International Qajar Studies Association
University of Bamberg, Bamberg-Germany, 30 - 31 May 2014.  
International 1.  Abbas Hosseini
A Descriptive Survey Regarding Archaeology Efforts in Qajar Era
The 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
University of Basel, Basel-Switzerland, 9 - 13 June 2014.   [Abstract