خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15628   بروزرسانی: 03-07-1396

Mohsen Jahed

Publications in Journals

National27.  حسین عبادتی- محسن جاهد- حسین اترک
نگاهی نقادانه به نظریه بخت اخلاقی برنارد ویلیامز
A Critique of Bernard Williams' Theory of Moral Luck
اخلاق پژوهی دوره 1 شماره 1 (1396صفحات 150-129. 
National-ISC26.  سحر کاوندی - محسن جاهد
چیستی  تواضع: بررسی تطبیقی  دیدگاه های اخلاقیون مسلمان  و  فیلسوفان اخلاق غربی
what is modesty: a  comparative study
پژوهشهای اخلاقی دوره 5 شماره 3 (1394صفحات 95-113. 
National-ISC25.  محسن جاهد- سحر کاوندی- جلیل رحمانی
تحلیل تواضع بر اساس اندیشه های قیلسوفان اخلاق معاصر غرب
A  analysis  of  modesty  from  viewpoint  of   western  contemporary  ethicsts
فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه اخلاق شماره 26 (1393صفحات 94-79. 
National24.  محسن جاهد- سحر کاوندی
استدلال های شیب لغزنده: بررسی موردی دیدگاه های هیو لافولیت
Slippery  slope arguments: a case  study on  Hugh  Lafollett's views
فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق زیستی شماره 13 (1393صفحات 29-53. 
National23.   جلیل رحمانی -  محسن جاهد - سحر کاوندی
مساله معرفت: جدال ارسطو و درایور
the problem of  awereness: struggle  between  aristotle and  deriver
فصلنامه علمی- پژوهشی تاملات فلسفی شماره 11 (1392صفحات 73-96. 
National22.  محسن جاهد
اخلاق  و حیوانات : رویکردها  و نظریه ها
Ethics   and   Animals : Aproaches   And   Theories
فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق زیستی دوره 3 شماره 10 (1392صفحات 162-188. 
National-ISC21.  محسن جاهد - سحر کاوندی
اندیشه های اخلاقی  ابن حزم
Moral  thughts  of  Ibn  Hazm
پژوهشهای اخلاقی شماره Ù¾ÛŒØ§Ù¾ÛŒ 13 (1392صفحات 83-104. 
National20.  محسن جاهد - سحر کاوندی
تبیین معنای خلافت الاهی  از منظر  دوانی و عیاث الدین منصور دشتکی
Khelafat-e- elahi : Davani  and Dashtaki' view  point
معرفت اخلاقی دوره 13 (1392صفحات 113-124. 
National-ISC19.  محسن جاهد - سحر کاوندی
اقدامات جبرانی : دلایل موافقان و مخالفان
Affirmative  actions : For  and  against
پژوهشنامه اخلاق شماره 21 (1392) . 
National-ISC18.  محمد حسین ارشدی - سحر کاوندی - محسن جاهد
مشکل محاسبه در فایده گرایی : نقد و بررسی نظریه جی . جی . اسمارت
the problem of  calculatin  in  utilitarinism : a study on  J.J. Smart's  view
پژوهشهای فلسفی شماره 14 (1393صفحات 195-216. 
National17.  محسن جاهد
رساله اشتراک وجود یا اثبات واجب
یادنامه استاد عبد الله نورانی - احیاگر میراث (1392صفحات 544-557. 
National-ISC16.   هاله عبد اللهی راد - محسن جاهد
علم و دین از نگاه فرانسیسکو آیالا
Science  and  Religion : A Study  on  Fransisco  Ayala' view
جستارهای فلسفه دین دوره 2 شماره 1 (1392) . 
National15.  محسن جاهد
تعلیم و تربیت کودکان از نگاه ارسطو
  Education  of  chidren  and  young  adults  in  aristotle' s view
فصلنامه فلسفه و کودک شماره 2 (1392) . 
National14.  محسن جاهد
رساله ای در اخلاق :جلال الدین دوانی
An  treatise  on  morality  by  muhaqqiq  Dawani  
پیام بهارستان شماره 126 (1390صفحات 137-15. 
National-ISC13.  محسن جاهد - سحر کاوندی
تصحیح شرح بیتی از گلشن راز - تالیف محقق دوانی
A  correction  of  Muhaqqiq  Dawani's  Commentary  on  Couplet  in Gulshan-i-Raz
خردنامه صدرا شماره 81 (1386صفحات 90-15. 
National-ISC12.  احد فرامرز قراملکی - محسن جاهد
قطب الدین رازی و حل معمای مجهول مطلق
Qutb-al-din Razi  and  the Solution  of  the  Paradox  of  the  Absolut  Unknowen
فلسفه دین ( اندیشه های فلسفی) شماره 33 (1384صفحات 46-15. 
National-ISC11.  محسن جاهد
آراء  منطقی یوسف تهرانی و کتاب " نفد الاصول و تلخیص الفصول "
Yusuf  Tihrani's  Logical  Ideas  and  Naqd  al- usul  wa  Talkhis  al-Fusul
آینه میراث (1386صفحه 15. 
National-ISC10.  محسن جاهد
اندیشه های اخلاقی ابن هیثم بصری
Alhazen,s   ethical  thoughts
پژوهشنامه اخلاق شماره 86 (1391صفحات 69-15. 
National-ISC9.  محسن جاهد - مجید ملا یوسفی
رساله ای در اخلاق
  A  treatise  in  ethics
آینه میراث (1389صفحه 15. 
National8.  سحر کاوندی - محسن جاهد
امکان تغییر خلق از دیدگاه غزالی و دوانی
the  possibility   of  changing  temperament  in  Ghazali  and  Dawani,s  view
معرفت اخلاقی شماره 59 (1389صفحات 76-15. 
National7.  محسن جاهد - امیر حسین تقی پور جاوی
بررسی تطبیقی  دیدگاه های فایده گرایان کلاسیک و ابن حزم اندلسی
a comparative  study of  classical  utilitarians  and  Ibn  Hazm  Andalusi,s views
معرفت اخلاقی شماره 37 (1390صفحه 52. 
National6.  محسن جاهد - مجید ملایوسفی
تاملی در فضایل اصلی چهار گانه با تاکید بر دیدگاه غزالی
A   reflections  on   main  quardruple  virtues , with   the  emphasis  on  Ghazali,s  viewpoint
معرفت اخلاقی شماره 71 (1390صفحات 82-15. 
National-ISC5.  سحر کاوندی - محسن جاهد
رساله ای در باب معیت خداوند با بندگان از نظر جلال الدین دوانی  و غیاث الدین دشتکی
A   treatise  on  God,s  co-existence  with  human  beings  as  viewed  by  Jalal  al-Din   Dawani   and  Ghiyath  al-Din  Dashtaki
آینه میراث شماره 351 (1387صفحات 362-15. 
National-ISC4.  سحر کاوندی- محسن جاهد
شرح بیتی از  گلشن راز  ، از جلال الدین محقق دوانی
A  commentary  on  a line  in  Gulshan-i   Raz  by  jalal   al-Din   Muhaqiq-i  Dawani
آینه میراث شماره 53 (1386صفحات 62-15. 
National-ISC3.  محسن جاهد - سحر کاوندی
اتقان صنع : شرح بیتی از حافظ شیرازی
perfection  of   creation  commenting  on  a  line  of  Hafez  e   Shirazi
آینه میراث شماره 326 (1388صفحات 339-15. 
National-ISC2.  داوود قرجالو - محسن جاهد
پاسخ سویین برن به مساله شر
swinburn  reply  to  problem  of  evil
فلسفه دین شماره 5 (1391صفحات 36-15. 
National-ISC1.  محسن جاهد - حسین اترک
قاعده حد وسط ارسطو و نقاط عطف تاریخی آن در جهان اسلام
principle  of the  middle  term  and  its  historical  turning  points  in the  world  of  islam
تاریخ فلسفه دوره 3 شماره 2 (1391صفحات 37-50.