خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11144   بروزرسانی: 21-07-1400

Farhang Razavi

Publications in Journals

International ISI48.  Morteza Soleimani Aghdam , Farhang Razavi
Octapeptide NOP-1 treatment delays yellowing in broccoli floret during low temperature storage  
Postharvest Biology and Technology Vol. 180 (2021) .  [Abstract ]
International ISI47.  Zohreh Niazi, Farhang Razavi, Orang Khademi, Morteza Soleimani Aghdam
Exogenous application of hydrogen sulfide and γ-aminobutyric acid alleviates chilling injury and preserves quality of persimmon fruit (Diospyros kaki, cv. Karaj) during cold storage
Scientia Horticulturae Vol. 285 (2021PP. 1-11.  [Abstract ]
International ISI46.  Fahimeh Nasr, Mirian Pateiro, Vali Rabiei, Farhang Razavi, Steven Formaneck, Gholamreza Gohari , and José M. Lorenzo
Chitosan-Phenylalanine Nanoparticles (Cs-Phe Nps) Extend the Postharvest Life of Persimmon (Diospyros kaki) Fruits under Chilling Stress
Coatings Vol. 11 (2021PP. 1-18. 
International ISI45.  Sanaz Molaei, Vali Rabiei, Ali Soleimani, Farhang Razavi
Exogenous application of glycine betaine increases the chilling tolerance of pomegranate fruits cv. Malase Saveh during cold storage
Journal of Food Processing and Perservation Vol. 45 Issue 3 (2021PP. 1-12 DOI: https://doi.org/10.1111/jfpp.15315.  [Abstract ]
International ISI44.  Ommol Banin Sogvar , Vali Rabiei, Farhang Razavi and Gholamreza Gohari
Phenylalanine Alleviates Postharvest Chilling Injury of Plum Fruit by Modulating Antioxidant System and Enhancing the Accumulation of Phenolic Compounds
FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY Vol. 58 Issue 4 (2020PP. 433-444 DOI: https://doi.org/10.17113/ftb.58.04.20.67.  [Abstract ]
International ISI43.  Taher Barzegar, Reza Najafi, Farhang Razavi, Zahra Ghahremani 
Hydrogen sulfide and phenylalanine alleviate chilling injury in eggplant fruits during cold storage by enhancing antioxidant activities and membrane stability
Journal of Food Processing and Perservation Vol. 45 (2021PP. 1-11. 
International ISI42.  Sanaz Molaei, Ali Soleimani,  Vali Rabiei,  Farhang Razavi
Impact of chitosan in combination with potassium sorbate treatment on chilling injury and quality attributes of pomegranate fruit during cold storage
JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY Vol. 45 Issue 4 (2021PP. 1-12 DOI: https://doi.org/10.1111/jfbc.13633.  [Abstract ]
International ISI41.  Abbasali Jannatizadeh, Roghayeh Aminian-Dehkordi,  Farhang Razavi
Effect of exogenous melatonin treatment on Aspergillus decay, aflatoxin B1 accumulation and nutritional quality of fresh “Akbari” pistachio fruit
Journal of Food Processing and Perservation Vol. 5 (2021PP. 1-9 DOI: https://doi.org/10.1111/jfpp.15518. 
International ISI40.  Morteza Soleimani Aghdam, Zisheng Luo, Roghayeh Aminian-Dehkordi, Abbasali Jannatizadeh, Boukaga Farmani, Mehdi Younessi-Hamzekhanlu, Abdollah Ahmadpourf and Farhang Razavi
Exogenous ⊎-aminobutyric acid application attenuatesAspergillusdecay,minimizesaflatoxin B1 accumulation, and maintains nutritional quality in fresh-in-hull pistachio kernels
Journal of the Science of Food and Agriculture Vol. 100 (2020PP. 2130-3521 DOI:  10.1002/jsfa.10236. 
International ISI39.  Ommol Banin Sogvar,   Farhang Razavi *,   Vali Rabiei,   Gholamreza Gohari  
Postharvest application of L-cysteine to prevent enzymatic browning of “Stanley” plum fruit during cold storage  
Journal of Food Processing and Perservation (2020)  DOI: https://doi.org/10.1111/jfpp.14788. 
International ISI38.  Morteza Soleimani Aghdam, Farshad Kakavand, Vali Rabiei, Fariborz Zaare-Nahandi, Farhang Razavi
γ-Aminobutyric acid and nitric oxide treatments preserve sensory and nutritional quality of cornelian cherry fruits during postharvest cold storage by delaying softening and enhancing phenols accumulation
Scientia Horticulturae Vol. 246 (2019PP. 812-818 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.1. 
International ISI37.  Morteza Soleimani Aghdam, Mohsen Moradi, Farhang Razavi⁎, Vali Rabiei
Exogenous phenylalanine application promotes chilling tolerance in tomato fruits during cold storage by ensuring supply of NADPH for activation of ROS scavenging systems
Scientia Horticulturae Vol. 246 (2019PP. 818-825. 
International ISI36.  Orang Khademi, Meysam Ashtari, Farhang Razavi
Effects of salicylic acid and ultrasound treatments on chilling injury control and quality preservation in banana fruit during cold storage
Scientia Horticulturae Vol. 249 (2019PP. 334-339. 
International ISI35.  Ebrahim Abedi Gheshlaghi, Vali Rabiei, Malek Ghasemi, Farhang Razavi and Javad Fattahi Moghaddam
Biochemical changes in kiwifruit buds during dormancy under controlled and natural chilling
Indian Journal of Horticulture Vol. 75 Issue 4 (2018PP. 597-604 DOI: 10.5958/0974-0112.2018.00100.7. 
International ISI34.  Yavar Sharafi, Morteza Soleimani Aghdam, Zisheng Luo, Abbasali Jannatizadeh, Farhang Razavi, Javad Rezapour Fard, Boukaga Farmani
Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage
Scientia Horticulturae Vol. 254 (2019PP. 222-227. 
International ISI33.  Hadiseh Haghi, Vali Rabiei, Ahmad Ershadi and Farhang Razavi  
Effects of Late Season Foliar Application of Calcium Chloride on Cold Hardiness in Grapevines (Vitis vinifera ‘Thompson Seedless’)
The Horticulture Journal Vol. 88 Issue 3 (2019PP. 347-353. 
International ISI32.  Abbasali Jannatizadeh, Morteza Soleimani Aghdam,  Zisheng Luo & Farhang Razavi  
Impact of Exogenous Melatonin Application on Chilling Injury in Tomato Fruits During Cold Storage  
Food and Bioprocess Technology Vol. 12 Issue 1 (2019PP. 741-750.  [Abstract ]
داخلي-ISC31.  شبنم یعقوبی، ولی یعقوبی، فرهنگ رضوی، داود جوادی، اکبر حسنی 
بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی11 رقم و ژنوتیپ میوه فندق در منطقه اشکورات رودسر  
علوم و صنایع غذایی دوره 103 شماره 17 (1399صفحات 151-165. 
داخلي-ISC30.  فرح حسینی، محمد اسماعیل امیری، فرهنگ رضوی
بهبود خواص آنتی اکسیدانی و آنتوسیانین میوه توت فرنگی رقم آروماس با استفاده از لاکتات کلسیم و سوربات پتاسیم
تولیدات گیاهی دوره 42 شماره 4 (1398صفحات 455-468. 
داخلي-ISC29.  محسن مظفری، فرهنگ رضوی* ،ولی ربیعی، عزیزالله خیری ، اکبرحسنی
اثر محلول پاشی قبل از برداشت سلنیم بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم فخری
نشریه علوم باغبانی دوره 34 شماره 1 (1399صفحات 61-74. 
داخلي-ISC28.  ولی ربیعی، رسول حیدر نژاد، فرهنگ رضوی
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی و آنتی اکسیدانی برخی ارقام سیب در منطقه زنجان
علوم و صنایع غذایی دوره 92 شماره 16 (1398صفحات 51-62. 
داخلي-ISC27.  اکبر انگوتی، جعفر حاجی­لو، فرهنگ رضوی
بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی و پرولین طی رکود جوانه گل در چند رقم گیلاس و آلبالو
نشریه علوم باغبانی دوره 33 شماره 4 (1398صفحات 623-637. 
داخلي-غير ISC26.  فرهاد عزیزی، فرهنگ رضوی*، ولی ربیعی، اکبر حسنی
تاثير محلول پاشي قبل از برداشت تركيبات كلسيمي بر كيفيت و خواص آنتي اكسيداني ميوه گلابي رقم درگزي
تغذيه گياهان باغي دوره 2 شماره 1 (1398صفحات 129-144. 
داخلي-غير ISC25.  فاروق سرکار،  فرهنگ رضوی*، محمد اسماعیل امیری ،  اکبر حسنی
اﺛﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﻮﯾﮏ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ آﻟﺒﺎﻟﻮ رﻗﻢ ﮔﯿﺴﯽ
تغذيه گياهان باغي دوره 2 شماره 2 (1398صفحات 91-105. 
داخلي-غير ISC24.  سعید رضایی، محمداسماعیل امیری، عباس بهاری، فرهنگ رضوی، مرتضی سلیمانی اقدم
تاثیر کلات آهن بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه توت‌فرنگی رقم کاماروسا طی مراحل نموی
تغذيه گياهان باغي دوره 2 شماره 2 (1398صفحات 15-31. 
داخلي-ISC23.  محسن مظفری، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی، عزیزالله خیری و اکبر حسنی
اثر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگیهای کیفی و پاداکسندگی انگور رقم فخری ( Vitis vinifera cv Fakhri
علوم باغبانی ایران دوره 49 شماره 3 (1397صفحات 813-825. 
داخلي-ISC22.  مهسا فاتح، طاهر برزگر و فرهنگ رضوی
تأثیر محلول¬پاشی اسیدآسکوربیک و لاکتات کلسیم بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل دلمه¬ای
نشریه علوم باغبانی دوره 33 شماره 1 (1398صفحات 79-87. 
داخلي-ISC21.  ابراهیم عابدی قشلاقی، ولی ربیعی، مالک قاسمی، جواد فتاحی مقدم و فرهنگ رضوی
بررسی تمایزیابی جوانه ها در کیوی رقم های هایوارد و توموری
علوم باغبانی دوره 31 شماره 2 (1396صفحات 412-424. 
داخلي-ISC20.  فهیمه نصر، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی و اورنگ خادمی
تأثیر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری میوۀ خرمالو
علوم باغبانی ایران دوره 48 شماره 1 (1396صفحات 203-217. 
داخلي-ISC19.  حمید مالمیر، علی سلیمانی، اعطم نیکزاد، وحید بیگدلو، فرهنگ رضوی، علی عمارلو
مقایسه تحمل به تنش شوری دو رقم گلابی ذر شرایط کشت درون شیشه ای
مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره 1 (1396صفحات 47-56. 
داخلي-ISC18.  عزیزاله خیری، هاجر پارسا، محسن ثانی خانی و فرهنگ رضوی
اثر کودهای زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران 
زراعت و فن آوری زعفران دوره 6 (1397صفحات 309-322. 
داخلي-ISC17.  هاجر پارسا، عزیزاله خیری، محسن ثانی خانی و فرهنگ رضوی
تاثیر کودهای بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن و اوره بر صفات کمی و کیفی زعفران 
پژوهش های زعفران دوره 6 (1397صفحات 141-153. 
داخلي-ISC16.  ابراهیم عابدی قشلاقی، ولی ربیعی، مالک قاسمی، فرهنگ رضوی، جواد فتاحی مقدم
برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران
به زراعی کشاورزی دوره 20 (1397صفحات 85-100. 
داخلي-ISC15.  عزیزاله خیری، رقیه باباخانی، محسن ثانی خانی و فرهنگ رضوی
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی
اکوفیزیولوژی گیاهی دوره 33 (1397صفحات 34-42. 
International ISI14.  Morteza Soleimani Aghdam, Zisheng Luo , Abbasali Jannatizadeh, Morteza Sheikh-Assadi, Yavar Sharafi , Boukaga Farmani , Javad Rezapour Fard, Farhang Razavi
Employing exogenous melatonin applying confers chilling tolerance in tomato fruits by upregulating ZAT2/6/12 giving rise to promoting endogenous polyamines, proline, and nitric oxide accumulation by triggering arginine pathway activity
Food Chemistry Vol. 275 (2019PP. 549-556. 
International ISI13.  Vali Rabiei,⁎, Farshad Kakavand, Fariborz Zaare‐Nahandi, Farhang Razavi, Morteza Soleimani Aghdam
Nitric oxide and γ-aminobutyric acid treatments delay senescence of cornelian cherry fruits during postharvest cold storage by enhancing antioxidant system activity 
Scientia Horticulturae Vol. 243 (2019PP. 268-273. 
International ISI12.  Taher Barzegar, Mahsa Fateh, Farhang Razavi  
Enhancement of postharvest sensory quality and antioxidant capacity of sweet pepper fruits by foliar applying calcium lactate and ascorbic acid 
Scientia Horticulturae Vol. 241 (2018PP. 293-303. 
International ISI11.  Fahimeh Naser, Vali Rabiei, Farhang Razavi, Orang Khademi
Effect of calcium lactate in combination with hot water treatment on the nutritional quality of persimmon fruit during cold storage 
Scientia Horticulturae Vol. 233 (2018PP. 114-123. 
International ISI10.  Morteza Soleimani Aghdam,⁎, Roghayeh Mahmoudi, Farhang Razavi, Vali Rabiei, Ali Soleimani
Hydrogen sulfide treatment confers chilling tolerance in hawthorn fruit during cold storage by triggering endogenous H2S accumulation, enhancing antioxidant enzymes activity and promoting phenols accumulation 
Scientia Horticulturae Vol. 238 (2018PP. 264-271. 
International9.  E. Abedi Gheshlaghi  (*), V. Rabiei , M. Ghasemi , J. Fattahi , F. Razavi 
Phenolic metabolism and antioxidant activity during endodormancy of Kiwifruit buds  
Advances in Horticultural Science Vol. 31 Issue 4 (2017PP. 319-327. 
داخلي-ISC8.  Farhang Razavi*, Jafar Hajilou, Gholamreza Dehgan, Rahim Nagshi Band Hassani
Effect of postharvest oxalic acid treatment on ethylene production, quality parameters, and antioxidant potential of peach fruit during cold storage 
Iranian Journal of Plant Physiology Vol. 7 Issue 2 (2016PP. 2027-2036. 
International ISI7.  Farhang Razavi, Roghayeh Mahmoudi, Vali Rabiei, Morteza Soleimani Aghdam, Ali Soleimani
Glycine betaine treatment attenuates chilling injury and maintains nutritional quality of hawthorn fruit during storage at low temperature 
Scientia Horticulturae Vol. 233 (2018PP. 188-194 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.0.  [Abstract ]
International6.  F. Razavi 1 (*), J. Hajilou 2, M.S. Aghdam 3
Salicylic acid treatment of peach trees maintains nutritional quality of fruits during cold storage  
Advances in Horticultural Science Vol. 3 Issue 1 (2018PP. 33-40 DOI: DOI: 10.13128/ahs-21323.  [Abstract ]
International ISI5.  Farhang Razavi, Jafar Hajilou
Enhancement of postharvest nutritional quality and antioxidant capacity of peach fruits by preharvest oxalic acid treatment
Scientia Horticulturae Issue 200 (2016PP. 95-101.  [Abstract ]
International4.  Farhang Razavi, Jafar Hajilou, Seyed Jalal Tabatabaei, and Mohammad Reza Dadpour
Comparison of chilling and heat requirement in some peach and apricot cultivars
Research in Plant Biology Vol. 2 Issue 1 (2011PP. 40-4740. 
International-ISC3.  Norali Ghiasi  and Farhang Razavi
Impact of postharvest prohexadione calcium treatment on PAL activity in tomato fruit in response to chilling stress
Iranian Journal of Plant Physiology Vol. 4 Issue 1 (2013PP. 865-871. 
International2.  Farhang Razavi, Jafar Hajilou, Gholamreza Dehgan, Rahim Nagshi band Hassani, Mahmoud Turchi
Enhancement of postharvest quality of peach fruit by salicylic acid treatment
International Journal of Biosciences Vol. 4 Issue 1 (2014PP. 177-184. 
داخلي-ISC1.  فرهنگ رضوی، جعفر حاجی لو و سید جلال طباطبایی
 تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه هاي گل در چند رقم هلو (Prunus persica L)
نشریه علوم باغبانی دوره 26 شماره 1 (1391صفحات 17-24. 


Presentations in Seminars & Congress


National 7.  حمید رجبی، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی
تاثیرکاربرد پس از برداشت متیل جاسمونات بر خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ی کیوی رقم هایوارد) Actinidia deliciosa
Effect of postharvest treatment with methyl jasmonate on quality and antioxidant properties of ‘Hayward’ kiwifruit (Actinidia deliciosa
سمپوزیوم میوه های ریز
24 - 25 شهريور 1395.  
National 6.  حمید رجبی، ولی ربیعی، فرهنگ رضوی
تاثیر تیمار پس از برداشت لاکتات کلسیم روی خواص کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ی کیوی رقم هایوارد) Actinidia deliciosa
Effect of postharvest calcium lactate treatment on quality and antioxidant properties of ‘Hayward’ kiwifruit (Actinidia delicioa
سمپوزیوم میوه های ریز
24 - 25 شهريور 1395.  
National 5.  حمید مالمیر، علی سلیمانی، اعظم نیکزاد، فرهنگ رضوی، علی عمارلو، وحید بیگدلو
ارزیابی رشد سه رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای
The evaluation of growth of three pear cultivars under in vitro culture
کنفرانس سراسری و کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
9 - 11 شهريور 1395.  
National 4.  عزیزالله خیری، رقیه باباخانی، محسن ثانی خانی، فرهنگ رضوی
بررسی اثرات کودهای بیولوژیک روی صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L
Effects of biofertilizers on morphological properties andessential oils of peppermint
کنفرانس سراسری و کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
9 - 11 شهريور 1395.  
National 3.  فرهنگ رضوی و جعفر حاجی لو
اثر اسید سالیسیلیک و اسید اگزالیک روی خصوصیات آنتی اکسیدانی میوه هلو (Prunus Persica L.) در دمای پایین
هشتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
کردستان, سنندج-ایران, 23 - 24 ارديبهشت 1394.  
National 2.  فرهنگ رضوی و جعفر حاجی لو
تعیین نیاز سرمایی جوانه هاي گل  در ارقام مختلف آلو و زردآلو و مقایسه آن با هیبریدهای بین گونه ای آلو  زردآلو
هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 14 - 17 شهريور 1390.  
National 1.  فرهنگ رضوی، جعفر حاجی لو، سید جلال طباطبایی و محمد رضا دادپور
مقایسه مدلهای مختلف تعیین نیاز سرمایی و گرمایی جوانه هاي گل در چند رقم هلو
ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
دانشگاه گیلان, رشت-ایران, 22 - 25 شهريور 1388.