خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15628   بروزرسانی: 03-07-1396

Mohsen Jahed

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تصحیح و تحقیق رساله منطقی " نقد الاصول و تلخیص الفصول"   گردآوری و تألیفدانشگاه زنجان احد فرامرز قراملکی - سحر کاوندی - محسن جاهد شهريور 1389 
مختارات من النصوص الفلسفیه باللغه العربیه الحدیثه   تالیفدانشگاه زنجان سحر کاوندی - محسن جاهد اسفند 1388