خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18782   بروزرسانی: 03-01-1399

Omid Mahdieh

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مدیریت تحول و بهبود سازمانی   ترجمهفوژان دکتر امید مهدیه، دکتر مصطفی جعفری، مهرداد پرچ مرداد 1398   
دريافت:317
English Text for Management Students (Vol. 2 Advanced Concepts)   تالیف   
English Text for Management Students (Vol. 1 Basic Concepts)   تالیف   
مدیریت راهبردی از منظر مکتب شناختی   تالیفگیتا تک/ کتاب آریا دکتر مصطفی جعفری - دکتر امید مهدیه مهر 1397   
دريافت:228
شرکت دانش آفرین   ترجمهدفتر پژوهشهای فرهنگی ایکوجیرو نوناکا دکتر امید مهدیه آذر 1394   
دريافت:713
درگیری ذهنی مصرف کننده   تالیفنشر براتی دکتر امید مهدیه، نشاط چوبتراش اسفند 1394   
دريافت:1007
مدیریت رفتار سازمانی: فرد، گروه، سازمان   ترجمهموسسه کتاب مهربان نشر این بروکس دکتر امید مهدیه، دکتر قاسم انصاری رنانی مرداد 1394   
دريافت:788
زبان تخصصی مدیریت (جلد اول - ویرایش جدید)   تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر دکتر امید مهدیه، دکتر رضا پیرایش، دکتر سولماز محمودی، مهرداد پرچ فروردين 1394   
دريافت:1116
فرهنگ سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها    تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر مهر 1393   
دريافت:812
تعارض سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها    تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر مهر 1393   
دريافت:886
ارتباطات سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها    تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر مهر 1393   
دريافت:844
زبان تخصصی مدیریت (جلد دوم)   تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر دکتر امید مهدیه، دکتر سولماز محمودی، مهرداد پرچ دي 1393   
دريافت:899
سازمان و مديريت در تئوري و عمل (رویکردی پساتجددگرا و انتقادی)   ترجمهمؤسسه کتاب مهربان نشر دكتر حسين رحمان‌سرشت، امید مهدیه آبان 1393   
دريافت:1062
توسعه محصولات جديد: راهنماي عملي بهبود عملكرد   ترجمههمای دانش دكتر عبدالحميد ابراهيمي، امید مهدیه فروردين 1385 
تجارت الكترونيك: اصول و مفاهيم   تالیفهمای دانش دكتر عبدالحميد ابراهيمي، امید مهدیه فروردين 1385 
بازاريابي الكترونيك: اصول و مفاهيم   تالیفهمای دانش دکتر عبدالحمید ابراهیمی،‌امید مهدیه فروردين 1386 
راهنماي عملي روش تحقيق (چاپ دوم)   ترجمهانتشارات ترمه دکتر زهره دهدشتی شاهرخ، امید مهدیه خرداد 1392 
مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل (چاپ چهارم)   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي دکتر سید محمد اعرابی، دکتر امید مهدیه فروردين 1393 
زبان تخصصی مدیریت (جلد اول: مقدماتی)   تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر امید مهدیه،‌مهرداد پرچ، سولماز محمودی فروردين 1390 
مدیریت استرس   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي امید مهدیه فروردين 1391 
مدیریت بحران (چاپ دوم)   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي امید مهدیه فروردين 1395 
بازاريابي انبوه در سياست: دموكراسي در عصر تصاوير ساختگي   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي دکتر آرام طاعتی، امید مهدیه فروردين 1391