خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19406   بروزرسانی: 03-02-1399

Omid Mahdieh

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
مدیریت تحول و بهبود سازمانی   ترجمهفوژان دکتر امید مهدیه، دکتر مصطفی جعفری، مهرداد پرچ مرداد 1398   
دريافت:380
English Text for Management Students (Vol. 2 Advanced Concepts)   تالیف   
English Text for Management Students (Vol. 1 Basic Concepts)   تالیف   
مدیریت راهبردی از منظر مکتب شناختی   تالیفگیتا تک/ کتاب آریا دکتر مصطفی جعفری - دکتر امید مهدیه مهر 1397   
دريافت:289
شرکت دانش آفرین   ترجمهدفتر پژوهشهای فرهنگی ایکوجیرو نوناکا دکتر امید مهدیه آذر 1394   
دريافت:775
درگیری ذهنی مصرف کننده   تالیفنشر براتی دکتر امید مهدیه، نشاط چوبتراش اسفند 1394   
دريافت:1076
مدیریت رفتار سازمانی: فرد، گروه، سازمان   ترجمهموسسه کتاب مهربان نشر این بروکس دکتر امید مهدیه، دکتر قاسم انصاری رنانی مرداد 1394   
دريافت:856
زبان تخصصی مدیریت (جلد اول - ویرایش جدید)   تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر دکتر امید مهدیه، دکتر رضا پیرایش، دکتر سولماز محمودی، مهرداد پرچ فروردين 1394   
دريافت:1179
فرهنگ سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها    تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر مهر 1393   
دريافت:877
تعارض سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها    تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر مهر 1393   
دريافت:952
ارتباطات سازمانی: مفاهیم، الگوها، ابزارها    تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر مهر 1393   
دريافت:907
زبان تخصصی مدیریت (جلد دوم)   تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر دکتر امید مهدیه، دکتر سولماز محمودی، مهرداد پرچ دي 1393   
دريافت:971
سازمان و مديريت در تئوري و عمل (رویکردی پساتجددگرا و انتقادی)   ترجمهمؤسسه کتاب مهربان نشر دكتر حسين رحمان‌سرشت، امید مهدیه آبان 1393   
دريافت:1129
توسعه محصولات جديد: راهنماي عملي بهبود عملكرد   ترجمههمای دانش دكتر عبدالحميد ابراهيمي، امید مهدیه فروردين 1385 
تجارت الكترونيك: اصول و مفاهيم   تالیفهمای دانش دكتر عبدالحميد ابراهيمي، امید مهدیه فروردين 1385 
بازاريابي الكترونيك: اصول و مفاهيم   تالیفهمای دانش دکتر عبدالحمید ابراهیمی،‌امید مهدیه فروردين 1386 
راهنماي عملي روش تحقيق (چاپ دوم)   ترجمهانتشارات ترمه دکتر زهره دهدشتی شاهرخ، امید مهدیه خرداد 1392 
مديريت استراتژيك منابع انساني: راهنماي عمل (چاپ چهارم)   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي دکتر سید محمد اعرابی، دکتر امید مهدیه فروردين 1393 
زبان تخصصی مدیریت (جلد اول: مقدماتی)   تالیفمؤسسه کتاب مهربان نشر امید مهدیه،‌مهرداد پرچ، سولماز محمودی فروردين 1390 
مدیریت استرس   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي امید مهدیه فروردين 1391 
مدیریت بحران (چاپ دوم)   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي امید مهدیه فروردين 1395 
بازاريابي انبوه در سياست: دموكراسي در عصر تصاوير ساختگي   ترجمهدفتر نشر پژوهشهاي فرهنگي دکتر آرام طاعتی، امید مهدیه فروردين 1391