خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16788   بروزرسانی: 02-04-1395

Sahar Kavandi

دروس


دروس نيمسال اول -1386
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
فلسفه اسلامي 2
فلسفه معاصر
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
فلسفه غرب1
فلسفه ملا صدرا1

دروس نيمسال اول -92
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
فلسفه ملاصدرا1
فلسفه ملاصدرا3
فرا اخلاق1
اخلاق اسلامی
مقطع تحصيلي کارشناسي 
متون فلسفی عربی جدید
مقطع تحصيلي دکترا 
حکمت متعالیه1

دروس نيمسال اول -91
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
فلسفه ملاصدرا1
آشنایی با متون اخلاق اسلامی
فلسفه ملاصدرا3
فرا اخلاق1
مقطع تحصيلي کارشناسي 
متون فلسفی عربی جدید
فلسفه اخلاق

دروس نيمسال دوم -91
نام درس(فارسي)نام درس (انگليسي)مشاهده جزئيات
مقطع تحصيلي کارشناسي 
فلسفه اسلامی5
مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد 
نظریه های اخلاقی 2
آشنایی با متون اخلاق اسلامی
فلسفه ملاصدرا2

 

 

Copyright © 2019, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir