خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16923   بروزرسانی: 26-08-1398

Mohammad Ali Esmkhani
محمدعلی اسم خانی
استادیار

پست الکترونيکی
esmkhani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/esmkhani-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4034

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه رياضي، اتاق 326،ص پ 313- 45195