خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17066   بروزرسانی: 28-08-1393

Mohammad Reza Ghaemi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه پير ماري كوري (پاريس 6), فرانسه, رياضي كاربردي , 1387-1382
عنوان رساله : بررسی پيچيدگي الگوريتمي در عمليات تجزيه گراف‌ها
زمینه رساله : نظريه گراف
استاد راهنما : جان فونلوپ

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهيد باهنر كرمان, ايران, رياضي كاربردي (كاربرد در كامپيوتر) , 1372-1370
استاد راهنما : دكتر سيد عباداله محموديان

کارشناسی : صنعتي شريف, ايران, رياضي كاربرد در كامپيوتر