خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22535   بروزرسانی: 12-12-1398

Vahab Jafarian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه گیلان, ایران, زیست شناسی- بیوشیمی , 1390-1385
عنوان رساله : بررسی نقش اسید آمینه نواحی EF-hand I درساختار و عملکرد فتوپروتئین mnemiopsin از کتنوفورMnemiopsis leidyi با استفاده از جهش زایی هدفدار
زمینه رساله : مهندسی پروتئین
استاد راهنما : پروفسور ریحانه سریری- پروفسور سامان حسینخانی

کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان, ایران, زیست شناسی- بیوشیمی , 1382-1380
عنوان پایان نامه : مطالعه ساختاری و سنیتیکی آنزیم پراکسیداز در حضور ترکیبات تیول دار
زمینه پایان نامه : آنزیمولوژی
استاد راهنما : پروفسور ریحانه سریری

کارشناسی : دانشگاه گیلان, ایران, زیست شناسی , 1379-1375
عنوان پایان نامه : مت هموگلوبینی
زمینه پایان نامه : بیماری های خونی
استاد راهنما : پروفسور ریحانه سریری