خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26340   بروزرسانی: 19-11-1397

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی, ایران, شیمی آلی (پلیمر) , 1391-1387
عنوان رساله : طراحی و ساخت نانو میسل های پلیمری حساس به محرک های محیطی به منظور انتقال هدفمند و رهایش ناحیه گزین داروهای ضد سرطان
استاد راهنما : دکتر محمد رضا نبید- پرفسور علی اکبر انتظامی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, شیمی آلی , 1387-1385
عنوان پایان نامه : سنتز مشتقات جدید اسپایرو پیرولیدین/پیرولیزیدین توسط حلقه زائی 1 و 3-دوقطبی ایلیدهای آزومتین
استاد راهنما : پرفسور مهدی قندی