خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1288   بروزرسانی: 09-08-1397

Mahdi Hariri
مهدی حریری
استادیار

پست الکترونيکی
ma.hariri[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/haririm

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1111

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسي، گروه برق، صندوق پستی 45195-313