خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19345   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1-      رتبه اول آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران- 1388

2-      رتبه اول آزمون دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد تهران-1388

3-      دعوت به مصاحبه دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس و تربیت معلم-  1388

4-       رتبه برتر دوره كارشناسي دانشگاه تهران-1385

5-      مقام اول مسابقات منطقه ای دانشجویان  (8 استان) در رشته بسکتبال

6-      مقام سوم مسابقات کشوری ای دانشجویان  در رشته بسکتبال

7-      سه دوره مقام اول بسکتبال دانشکده ای در بین دانشکده های دانشگاه تهران

8-      مقام اول مسابقات علمی تخصصی تربیت بدنی در اصفهان