خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
محمدیمحمد حسینmohammadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
دلاورمحمد امیرamir-delavar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومشیمی
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
افشارچیمحسنafsharchim@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بيگدليمحسنm_bigdeli@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
کرمی دهکردیاسماعیلe.karami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
رسولی فردمحمد حسینm_h_rasoulifard@yahoo.comدانشیاردانشکده علومشیمی
شمسعلی shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
لکی روحانیعلیaدانشیاردانشکده مهندسیعمران
دوست محمدیرامینramin.doostmohammadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
غریب لوهاشمghariblu@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
پوریوسفمجیدpouryousef@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
مظلومیکاظمkmazlumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
مرادخانیداوودmoradkhani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مریخ بیاتفرشادf.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
صمیمی نمینفرهادf.samiminamin@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمعدن
احمدیپرویزp.ahmadi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
مرادیمسعودmoradi.massoud@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
اسلامیمحرمmeslami@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
کلانتریمحسنmohsenkalantari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومفیزیک
محمدی یگانهبهروز behrozyeghaneh@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
احدنژاد روشتیمحسنahadnejad@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
میرزایی الموتیحمیدرضاalamoutih@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
کاوندیسحرdrskavandi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
جاهدمحسنjahed.mohsen@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
امانیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir