خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
امیریرضاrezaamidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
همتیرقیهrhemati@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
خسرویربابrkhosravi {at} znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدخانیرامینrmkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
فتوترضا r_fotovat@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محرمیرسولr_moharami@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
رسولیرضاr_rasuli(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رضائيروح الهr_rezaei(at)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
نوروزیسیاوشs.nouroozi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
سعادتیفریبا saadati[at]znu[dot]ac[dot]irاستادیاردانشکده علومشیمی
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
غيور صدیقغلامرضاsadiq@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
ساعیموسی saei@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسینقشه برداری
صفالیلاsafa(At)znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
فلاحتمحمدصادقsafalahat@yahoo.comدانشیاردانشکده مهندسیمعماری
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ثانی خانیمحسنsani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
شاه محمدیانساراsara.shahmohamadian[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
قنبریسعیدsghanbari [at] znu [dot] ac [dot] irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شادمانمحمدshadman@znu.ac.irطرح سربازیدانشکده علومشیمی
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
شهيرمحمدحسينshahir_m@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شهروس وندهاشمshahroos@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
شهریاریفاطمهshahryari@znu.ac.ir shahryari1استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
شمسعلی shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
شاطریانمریمshaterian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شکاریفریدshekari@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
شیرسواررضاshirsavar[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طباطبائیسید جمالsjt.rezaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
جعفریان امیریسید مجیدsm_jafarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مقصودیسعید s_maghsodi[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
تفکریاحسانtafakori@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
هرکی نژادمحمد طاهرTaher.harkinezhad@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir