خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
موسویسید هاشمshmusavi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده مهندسیعمران
آل یاسینسیدحسام الدینhesamaliasin@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
طوفانسیروسS.toofan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
حق نظریسیمینhaghnazari.simin@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
محمدیشهرامshahram@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کریم پولیصادقs.karimpouli[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
الهیطاهرهtelahi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کاکاوندطیب Tayeb@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
رسولیعباسrasouli[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
حسینیعباسabbas.hosseini[at]znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
ربیعیعباسrabiee[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
غایب لوعباسa.ghayebloo[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
عزیزیانعباسa.azizian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
فرجيعبداللهaf1390@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
شيردليعظيمazimshirdeli@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
شکریعلیa.shokri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
گرزیعلیAli_gorzi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
منصوریعلیmansory.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
نجفیعلی najafiATznu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
بیاتعلیabayat@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
جعفروندعلیali_jafarvand@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رحمان پور زنجانیعلی.مربیدانشکده مهندسیمعماری
آذرپیوندعلیmy-last-name at znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
مرصعیعلیmorassaei[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
شمسعلی shams@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
لکی روحانیعلیaدانشیاردانشکده مهندسیعمران
فرتاشعلیfartash@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده مهندسیمکانیک
رفیعیعلیali_rafiee@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
رمضانیعلیaliramazani@gmail.comاستاددانشکده علومشیمی
عمارلوعلیa[at]znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیبیوتکنولوژی
سیاحعلیalisayyah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
توحیدلوعلیtohidloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
اسکندریعلیeskandari.a[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
سلیمانیعلیasoleimani@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
امیریعلیa_amiri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
محمدیان مصممعلیa.m.mosammam at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومآمار
ترابیعلی اصغرatorabi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علومشیمی
پیر محمدیعلی اکبرpirmohamadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
سودیعلی اکبرaasoudi [at] yahoo.comاستاد - بازنشستهدانشکده علومشیمی
واعظیعلی رضاvaezi.alireza@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
یوسفیعلی رضاyousefi.alireza ATSin znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
شریفیعلیرضاarsharifi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فیروزفرعلیرضاfiroozfar@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
شایسته فردعلیرضاshayestehfard@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خاوندی خیاویعلیرضاkhavandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir