خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 421-447 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رحمان پور زنجانیعلی.مربیدانشکده مهندسیمعماری
قمری ادیانمهدیmehdi.ghamari@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
اسلامیانمرتضیeslamian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حیدریمجیدmheydari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
امیریرضاrezaamidi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یوسفی امیریطاهرyousefiamiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
عسجدیفاطمهasjodi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
باباخانیعلیBabakhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
غایب لوسیماghayebloo.sima[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
باقریامیرamir_bagheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
محمدیمحمد مصطفیdr.mohammadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
رفائی بوکتمحمودBooket[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
تقیلومحمدtaghilou@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
شعاعیسید محمدsm.shoaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قوامیسید مرسلghavami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
حریریمهدیmahdi.hariri[at]gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
تفکریاحسانtafakori@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir