خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 1-60 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
BABAKANDALIBIandalibi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
رفاهیآرشrefahi.arash@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
توکلیآزادهatavakoli@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
قاسم نیانآقاعلیghasemnian@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
عرب عامریاباذرarabameri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
فولادوندابراهیمfoolad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
احمدیابراهیمAhmadi@znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومشیمی
جلیلوندابوالفضلajalilvand[at]znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیبرق
اوجاقلوابوالقاسمojaghloo@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
محجوبیاحسانE_Mahjoubi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
محسنی فرداحسانmohsenifard.ehsan[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
تفکریاحسانtafakori@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
قیدیاحمدahgheidi@yahoo.comاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
درودیاحمدdarudi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
گلچیناحمدagolchin2011@yahoo.comاستاددانشکده کشاورزیخاک شناسی
آزاداحمدazad@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
رحمانیاحمدa_rahmani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
عسگرياسكندرasgari@znu.ac.irمربی - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
جواد نیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
پورسعیدیاسماعیل epsaeidi@znu.ac.irاستاددانشکده مهندسیمکانیک
کرمی دهکردیاسماعیلe.karami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
تاج الدیناصغرtajoddin[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
طاهریاصغرtaheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
زهدیافشینafshin.zohdi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
توکلیافشینTavakoli@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
محمدیالهامe_mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
محمدی آچاچلوئیالهامem.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
وطن خواهالههelahe_vatankhah@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
مرادلوامير جوادajmoradloo@znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
رحمانیامیدomid.rahmani (at) znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
مهدیهامیدmahdieh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
غفاریامیدGhaffari [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
مؤمنی امیرam.hezaveh@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
دوستگانیامیرDoustgani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
رضاییامیرam_rezaie@znu.ac.irمربي، مأمور به تحصيل داخلدانشکده علومریاضی
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
معصومیامیرa_masoumi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
نعیمیامیرa.naeimi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
باقریامیرamir_bagheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
درونهامیر حسینdarooneh[at]znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
محمدیامیر رضاAr.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعدن
رحیمیامیر مسعودamrahimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
سعیدامیرحسینsaeed.amir@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
عظیم زادهامیرمرتضیamir.azimzadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
کاوسیاورنگakavousi@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
حسنیاکبرAKBAR.HASSANI@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سعیدپناهایرجSaeedpanah@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
ملکی زنجانیبهرامbmalekiz@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
فریدیبهرامb_faridi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
بهرامیبهرامBahram.Bahrami40@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
امانی چاکلیبهرامamani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
ژالهبهروزZhaleh@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
محمدی یگانهبهروز behrozyeghaneh@yahoo.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فرجمندبهمنfarajmand@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir