خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
تقویلیلاsangdehi@yahoo.comاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
بلباسیسمیهs_belbasi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شاهمراديمجيدshahmoradi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
سپهريرحیمهsepehri_r@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
شکریعلیa.shokri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
مرتضويسيد نجم الدينMortazavi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
علمداریپریساp_alamdari@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
عینی گندمانیامیدomid.eini@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
مؤمنی هزاوهامیرam.hezaveh@znu.ac.ir استادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
کاظمیمحمودmdkazemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
توحیدی فرمحمدرضاtohidifar@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
قائمیمحمدرضاghaemi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
زمانیعباسعلیZamani[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوممحیط زیست
نجفیانمحسنnajafian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
دستجرديمحمد تقيtdast@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ارجمندیسید علی اصغرarjmandi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
برزگرطاهرtbarzegar(a)znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیباغبانی
در بانیمحسنm.darbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
حیدر پورمجیدheydarpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
آقا محمدیعلیAghamohammadi.ali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
گنجلوعلیaganjloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
قهرمانیزهراz.ghahremani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
نباتیانقاسمgh.nabatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
جباریسپیدهsjabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
معصومیرضاrmasoumi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
جودکیغلام رضاgh_reza@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
جاویدفخربیتاbjavid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
عباسیمجیدmadjid.abbasi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
محمدی مغانجوقیفاطمهfateme.mohammadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
حاجي ابوالفتحعلیaliabolfath@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
مبینیفریباfar_mobini@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
مبینصالحmobayen[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
عابدینییوسفعلی abediniy@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
جباریامیرamir_jabbari[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
بادسارمحمدbadsar@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
مهتابیقربانghmahtabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
حسینیمیر وحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
عظیمیمحمد رضاazimi[at] znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir