خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 61-120 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
رستمیبهنام brostami@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
جاویدفخربیتاbjavid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
سیف پناهی شعبانیجبارseifpanahi.j@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
یعقوبیجعفرyaghobi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
نیکبختجعفرnikbakht.jaefar[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
صباجلال saba(AT)znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
عینالیجمشیدeinalia@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیمهندسی آب
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
مقدمجوادmoghaddam@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمهندسی مواد
ربانیجوادrabbani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
بهرامیحامدhbahrami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
زلف خانیحبيب الهh.zolfkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امیریحبیبh.amiri@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
قدوسیحسامghodousi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
طغرانگارحسنhasantz[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیحقوق
قره خانیحسنgharehkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
برگزینحسنBargozin@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
حسینی منفردحسنmonfared@znu.ac.irاستاددانشکده علومشیمی
شایانی جمحسنshayan@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
اوجاقلوحسنojaghlou@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
طاهر خانیحسنtaherkhani.hasan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
رحمانیحسنrahmani_hsn@yahoo.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
عظیمیحسینh.azimi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
بخشیحسینbhossein@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بیاتحسینhbayat47@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیعمران
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
صفریحسینsafari@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
بوذریحسینbouzari1335@yahoo.comاستادیار - بازنشستهدانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ربی انگورانیحسینRabbihosein@znu.ac.irاستادیارپژوهشکده فناوری های نوین زیستیعلوم زراعی
عساکرهحسینasakereh@znu.ac.irاستاددانشکده علوم انسانیجغرافیا
اترکحسینatrak.h@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
حسنی هاحسین علیha_hasaniha@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیمهندسی آب
امانلوحميدamanlou@znu.ac.irاستاددانشکده کشاورزیعلوم دامی
نجاریحمید nadjari@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
وزیریحمیدvaziri@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیمعماری
ارجمند فرحمیدh110arj@znu.ac.irمربیدانشکده علومشیمی
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
صراف معیریحمید رضاhamidsarrafm@gmail.comدانشیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
صرافحمیدرضا sarraf.hamid@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
میرزایی الموتیحمیدرضاalamoutih@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
باقریخدیجهbagheri.khadijeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir