خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 181-240 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
حشمتیعمرانheshmati[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
حیدر پورمجیدheydarpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومریاضی
فراهانیحسینhfarahani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
فتح زادهحسنhfatzade[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
قلی‌زادهحیدرhgholizadeh@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
حسینیسید هادیhhosseini@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
خطیب زادههادیhkhatibzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
نوروزیحمید رضاhnorouzi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
محمدیحسینhosm@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
میرموسویسیدحسینhossein.mousavi047@gmail.comدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
میرزائیحسن رضاhr.mirzaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
طاهری حمیدرضاhr.taheri@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیعلوم دامی
رحمانیحمیدhrahmani@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
پری زنگنهعبدالحسینh_Zanganeh@znu.ac.irاستاددانشکده علوممحیط زیست
شهابی قهفرخیایمانi.shahabi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیعلوم و صنایع غذایی
ایمانی برندقمحمدimani_barandagh@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
پیریعیسیisapiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ایزد یارجوادizadyar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزمین شناسی
احمدیعیسیi_ahmadi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
اعظمیجابرj.aazami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
قاسمیجلالj.ghasemi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
غضنفریانجعفر j.ghazanfarian@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
جدیریایوبj.pineh@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
ذبيحيانجوادj.zabihian@znu.ac.irمربیدانشکده کشاورزیمهندسی آب
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
جعفریغلام حسنjafarihas@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
ملکی زنجانیجعفرjafarmalaki5@gmail.comاستادیاردانشکده علومریاضی
محمديجعفرJaf_Mohammadi@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیباغبانی
جاهدمحسنjahed.mohsen@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیفلسفه
جلیل زادهسعیدjalilzadeh@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
جمشیدیخلیل jamshidi_k @znu.ac.irدانشیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
جواد نیااسلامjavadnia@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسینقشه برداری
صالحیجواد javadsalehi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
بازرگانجلالjbazargan@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیعمران
داودیجمالjdavoodi@znu.ac.irاستاددانشکده علومفیزیک
احمدیجمالj_ahmadi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
اخیانیجمیلهj_akhyani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
کلانتریکاوهk.kalantari@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
کامیابیمحمد علیkamyabi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
کریمی اصلاکرمkarimiasl[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیعلوم ورزشی
محمدی کاشانیقاسمkashani_gm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
آقائی جوبنی کیوانkeyvanaghaei@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومزیست شناسی
خادمیسیامکkhademi [at] znu.ac.irدانشیاردانشکده علومفیزیک
خادم نوعامیدkhademnoe@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار
خلیفهخسروkhalifeh[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزیست شناسی
خامدیرامینkhamedi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیمکانیک
خان تیموریعلیرضاkhanteymoori@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیکامپیوتر
خاوندی خیاویعلیرضاkhavandi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
خواصیاحسانkhavasi [at] znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
خیریعزیزالهkheiry@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
کمالی سروستانیخسروkhkamalis@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
خوئینیفرهاد khoeini[at]znu.ac.ir دانشیاردانشکده علومفیزیک
خوش رفتاررضا khoshraftar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
خسروییونسkhosravi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوممحیط زیست
مظلومیکاظمkmazlumi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
مروجکامرانkmoravej@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیخاک شناسی
کولیوندداودKoolivand@znu.ac.ir, D.koolivand@gmail.استادیاردانشکده کشاورزیگیاهپزشکی
کوهستانیحسينkouhestani@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir