خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20517   بروزرسانی: 12-12-1398

Vahab Jafarian

علایق پژوهشی

کلونینگ، جداسازی و تخلیص پروتئین ها، بررسی اثر استرس های محیطی بر بیان ژن ها و پروتئین ها، زیست ردیابی، مهندسی پروتئین، سیتوتوکسیکولوژی.