خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18143   بروزرسانی: 20-06-1397

Vahab Jafarian

علایق پژوهشی

کلونینگ، جداسازی و تخلیص پروتئین ها، بررسی اثر استرس های محیطی بر بیان ژن ها و پروتئین ها، زیست ردیابی، مهندسی پروتئین.