خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه نقشه برداری]

بازدید:12952   بروزرسانی: 25-05-1394

Eslam Javadnia
اسلام جواد نیا
مربي، مأمور به تحصيل داخل

پست الکترونيکی
javadnia@znu.ac.ir      eslam_javadnia@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/javadnia_eslam

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2289

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی ، گروه نقشه برداری، اتاق 130،ص پ 313