خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16393   بروزرسانی: 30-04-1398

Bita JavidFakhr
بیتا جاویدفخر
استادیار

پست الکترونيکی
bjavid@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/javidfakhr-bita

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4279

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی، طبقه سوم، کدپستی 38791-45371