خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه نقشه برداری]

بازدید:12367   بروزرسانی: 13-07-1395

Gholamreza Joodaki
غلام رضا جودکی
استادیار

پست الکترونيکی
gh_reza@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/joodaki_reza
تلفن
      (+98) 24 33 05 22 24
فکس
   (+98) 24 32 28 32 04
آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشكده مهندسي-گروه مهندسي نقشه برداري-صندوق پستي313