خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19342   بروزرسانی: 06-02-1399

Hossein Azimi

مدیریت

1- عضو دور دوم شوراي عالي راهبردي دانشگاه زنجان 47336/د.ر 23/11/1390 23/11/1390 23/2/1392 ابلاغ دکتر محسن افشارچي-رئيس دانشگاه زنجان و رئيس شوراي عالي راهبردي

2- عضو دور سوم شوراي عالي راهبردي دانشگاه زنجان 7054/د.ر 23/2/1392 23/2/1392 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر محسن افشارچي-رئيس دانشگاه زنجان و رئيس شوراي عالي راهبردي

3- دبير شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه زنجان 24335/د.ر 20/6/1392 20/6/1392 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر محسن افشارچي-رئيس دانشگاه زنجان

4 -رئيس کميته تخصصي اصلاح فرايندها و روش‌هاي انجام کار در دانشگاه زنجان 24306/د.ر 20/6/1392 20/6/1392 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر محسن افشارچي-رئيس دانشگاه زنجان

5- عضو کميته پژوهش اداره کل آموزش فني و حرفه‌اي استان زنجان 604439/92/16 8/10/1392 8/10/1392 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ مهندس صيادي-مدير کل آموزش فني و حرفه‌اي استان زنجان

6- دبير هيات اجرايي منابع انساني دانشگاه زنجان به مدت 4 سال 56448/د.ر 23/12/1391 23/12/1391 12/9/1393 ابلاغ دکتر محسن افشارچي-رئيس دانشگاه زنجان

7- عضو شوراي پژوهش فرماندهي انتظامي استان زنجان 7958/پ 1/3/1391 1/3/1391 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر سعيد فضلي-معاون پژوهش و فناوري دانشگاه زنجان و لوح تقدير فرماندهي انتظامي استان زنجان، سرهنگ ستاد دکتر عليرضا صالحي به شماره 16/1/4/44/2232 مورخ 13/7/1392 و لوح تقدير به شماره 2/93/2232 مورخ 14/7/1393

8- و شوراي راهبردي تدوين برنامه راهبردي دهساله دانشگاه زنجان 21243/د.ر 4/6/1392 4/6/1392 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر محسن افشارچي-رئيس دانشگاه زنجان

9- ير بهره‌وري و تحول اداري دانشگاه زنجان 30446/د.ر 23/7/1391 23/7/1391 25/8/1393 ابلاغ شماره 30446/د.ر. مورخ 23/7/1391 دکتر محسن افشارچي، رئيس دانشگاه زنجان و تقدير دکتر خليل جمشيدي به شماره 36748/د.ر. مورخ 25/8/1393

10عضو حقيقي هيات اجرايي منابع انساني دانشگاه زنجان 39831/د.ر 12/9/1393 12/9/1393 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر خليل جمشيدي-رئيس دانشگاه زنجان

11

عضو شوراي راهبردي توسعه مديريت استان زنجان 10982/1/47 18/10/1393 18/10/1393 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ آقاي جمشيد انصاري، استاندار زنجان

12عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان زنجان 70172/15 8/1/1394 1/1/1394 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ آقاي دکتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و رئيس بنياد ملي نخبگان

13

عضو ستادهاي حقوق شهروندي و حجاب و عفاف 52197/د.ر. 1/12/1391 1/12/1391 1/12/1392 ابلاغ آقاي دکتر محسن افشارچي، رئيس دانشگاه

14

عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 4076 29/8/1391 29/8/1391 29/8/1393 ابلاغ حجت الاسلام منصور فرجي، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

15

عضو کميته پژوهشي پزشکي قانوني استان زنجان 24464/پ ابلاغ مجدد 7/3/1394 1/3/1391 10/5/1394 ادامه دارد ابلاغ دکتر مهرداد ستاره، مديرکل پزشکي قانوني استان زنجان

 

 16 مدیر گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان - ابلاغ شماره 20111 / د.ر مورخ 17/6/1394 آقای دکتر خلیل جمشیدی رئیس دانشگاه - ادامه دارد

1