خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17653   بروزرسانی: 16-11-1397

مدیریت

عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دبیر علمی دومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

دبیر علمی هشتمین همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دبیر علمی اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین