خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18412   بروزرسانی: 10-04-1399

مدیریت

عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران-  دوره چهارم

دبیر علمی سومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

سردبیر خبرنامه انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران- دوره سوم

دبیر علمی دومین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین

دبیر علمی هشتمین همایش علمی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دبیر علمی اولین همایش تخصصی و ملی کاربرد سیالات درگیر در علوم زمین