خانه :: اساتید :: اخبار

Masoud Bayat

مدیریت

 

مدير ايرانگردي و جهانگردي استان زنجان

معاون آموزشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه اروميه

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه

مدير گروه تاريخ دانشگاه اروميه

مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان زنجان

معاون پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان