خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22534   بروزرسانی: 12-12-1398

Vahab Jafarian

مدیریت

1) مدیر امور پژوهشی دانشگاه زنجان از سال 94-92.

2) مدیر گروه زیست فناوری پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان از سال 97 تا کنون.

3) مدیر گروه زیست شناسی