خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15628   بروزرسانی: 03-07-1396

Mohsen Jahed

مدیریت

1- مدیریت  گروه فلسفه 

2 - معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی