خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17323   بروزرسانی: 24-07-1398

Mir AliAsghar Mokhtari

مدیریت

-         كارشناس شركت منطقه‌اي معادن آذربايجان؛ 15/5/77 لغايت 12/12/ 79.

-         كارشناس گروه اكتشافات ناحيه‌اي و متالوژني معاونت اكتشاف سازمان زمين‌‌شناسي و اكتشافات معدني كشور؛ 13/12/ 79 تا 1/4/89.

-         معاونت گروه اكتشافات ناحيه‌اي و متالوژني معاونت اكتشاف سازمان زمين‌‌شناسي و اكتشافات معدني كشور؛ 1/4/88 تا 18/10/89.

-         رياست گروه اكتشافات ناحيه‌اي و متالوژني معاونت اكتشاف سازمان زمين‌‌شناسي و اكتشافات معدني كشور؛ 18/10/89 تا 1/9/91.

-         هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان، از اول بهمن ماه 1391.