خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:566   بروزرسانی: 19-06-1398

Elham Mohammadi Achachelooei
الهام محمدی آچاچلوئی
استادیار

پست الکترونيکی
em.mohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadie

آدرس 
دانشگاه زنجان-دانشکده ی علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات انگلیسی