خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19345   بروزرسانی: 18-03-1398

AghaAli Ghasemnian

همکاری با رسانه های مختلف ورزشی

رادیو ورزش در برنامه ورزش و خانواده با موضوع: ورزش و پیشگیری از چاقی کودکان 

رادیو ورزش در برنامه ورزش و خانواده با موضوع: ورزش و آلزایمر سالمندان

رادیو ورزش در برنامه ورزش و خانواده با موضوع: ورزش و پیشگیری از چاقی گروه های مختلف

رادیو ورزش در برنامه ورزش و خانواده با موضوع: ورزش و پیشگیری از چاقی کودکان  و نوجوانان

رادیو ورزش در برنامه ورزش و خانواده با موضوع: ورزش و پیشگیری از  تحلیل عضلانی

رادیو ورزش در برنامه ورزش و خانواده با موضوع: ورزش و حرکات اصلاحی

خبرگزاری کتاب: موضوع: ترجمه متون خارجی

خبرگزاری کتاب: موضوع: کنترل وزن