خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19525   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 جانشین سردبیر فصلنامه پژوهشی انشگاه امام صادق (ع) در شماره های حقوقی-

 مدیر مسئول و رییس شورای سردبیری فصلنامه حقوقی گواه-