خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18413   بروزرسانی: 10-04-1399

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کانی شناسی و ژئوشیمی کانه ها و کانی های مستعد تمرکز عناصر فرعی و نادر خاکی در معدن روی و سرب انگوران   مجري