خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17653   بروزرسانی: 16-11-1397

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کانی شناسی و ژئوشیمی کانه ها و کانی های مستعد تمرکز عناصر فرعی و نادر خاکی در معدن روی و سرب انگوران   مجري