خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16907   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
نسخه های مصور دیوان امیر علی شیر نوایی   مجريدي 1388فروردين  1391طرح سربازی ویژه نخبگان