خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18159   بروزرسانی: 20-06-1397

Vahab Jafarian

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارائه دانش فنی تولید و بهبود شیرین کننده پروتئینی برازئین به روش مهندسی ژنتیک   مجريتير 1391مرداد  1395بنیادی- کاربردیصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
کلونینگ، بیان و تولید آنزیم آلفا آمیلاز ترموفیل   مجريآذر 1393فروردين  1395سفارشی کاربردیپترو آریا زنگان
کاربرد آنزیم پراکسیداز برای بررسی میزان آلودگی محیط زیست   همكارارديبهشت 1383شهريور  1384کاربردیدانشگاه گیلان