خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه عمران]

بازدید:532   بروزرسانی: 01-03-1396

Hamid Rahmani
حمید رحمانی
استادیار

پست الکترونيکی
hrahmani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rahmani_hamid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4057

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، اتاق c225، کدپستی 38791-45371