خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه معماری]

بازدید:12282   بروزرسانی: 25-05-1394

Mehrdad Soltani
مهرداد سلطانی
مربی

پست الکترونيکی
m_soltani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/soltani_mehrdad

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2626

فکس
   +98 (0) 24 3228 12765

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه معماری کدپستی 38791-45371

 

 زنجان، 1355